archiv detailpraha: bájné plavby do jiných světů - paměť středověku (argo)

Praha: Bájné plavby do jiných světů - Paměť středověku (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo na konci roku 2010 již dvanáctý svazek záslužné edice Memoria medii aevi - Paměť středověku. Kniha nazvaná „Bájné plavby do jiných světů" je sborníkem staroirských vyprávění žánru „plavby" (immrama). Čtenáři se do rukou dostává překlad pěti základních textů, z nichž je u nás určitě nejznámější latinsky psaná „Plavba svatého opata Brendana" z 8.-9. století.

Středověké Irsko bylo zemí, kde vedle sebe několik staletí působily pohanství a křesťanství, které se navzájem prolínaly a ovlivňovaly. K podobné situaci sice došlo ve většině evropských zemí, ale nikde tento proces netrval tak dlouho.

Žánr „plavby" byl velice oblíbený, jak dosvědčuje množství textů, z nichž se převážná část nedochovala do současnosti. Mnohdy nebyla hlavní náplní plavba po moři, text byl jen do tohoto žánru zařazen. Některé texty se dochovaly pouze v próze, jiné mají i svou veršovanou podobu. Lze dokonce vysledovat vývoj od „mytického veršovaného příběhu" až po text s čistě náboženským obsahem.

Všechny „plavby" přeložené do češtiny se odehrávají na moři, které hraje v ději velice významnou roli. Voda byla na jedné straně uctívána pohanskými kulty, na straně druhé měla významnou úlohu v některých křesťanských rituálech, zejména očištění a pokání. V archaických představách bylo dokonce moře zaměnitelné s nebem. Plout po moři se podobalo dosažení nebes.

Zajímavá je symbolika plavidla jako dopravního prostředku. Člun - curach - česky kůže je symbolem zkoušeného těla. Jiný výraz pro loď označuje zároveň i dům. Loď ale představovala také chrám, což lze vysledovat např. v pojmu chrámová loď. A v symbolech by se dalo pokračovat.

Před čtenářem se otvírají jiné světy, do nichž se plaví hlavní hrdinové jednotlivých příběhů. Bájní irští plavci navštěvují různé podivuhodné ostrovy, mezi něž patří i samotné Irsko, jež je jedním z blažených ostrovů.

V jednotlivých textech lze občas objevit i některé motivy z dnes již klasických děl, příkladem může být Homérova Odysseia. Její vliv je ale minimální. Nabízí se i další klasické příběhy, z nichž je nejzajímavější asi příběh Iásónovy plavby za zlatým rounem na lodi Argó.

Nejznámějším příběhem v českém prostředí je „Plavba svatého opata Brendana". Svatý Brendan patří mezi nejznámější irské světce spolu se sv. Patrikem, sv. Kolumbou a sv. Brigitou. Brendan navazoval na činnost sv. Patrika a v 6. století se významně podílel na christianizaci Irska a Skotska a také pomohl vytvořit organizaci irské církve, jež byla založena na rozsáhlé síti klášterů. Z nich pak zejména v 6.-7. století mířili irští mniši - misionáři na britské ostrovy a také na evropskou pevninu, kde vedle křesťanství šířili také klášterní život. Jejich aktivity skončily v souvislosti s nájezdy Vikingů od 8. do počátku 11. století.

Vedle příběhu o Brendanově plavbě existují i světcovy „Životy", ty ale nejsou tak slavné a rozšířené. Je známo více než 120 dochovaných latinských rukopisů jeho plavby a mnoho dalších textů v národních jazycích a různých variantách. Text „plavby" můžeme chápat rovněž jako vidění, jak bývá někdy označován, a také jako cestopis.

Dlouho se vedly a stále se ještě vedou diskuse o tom, kam se sv. Brendan během své plavby dostal. Dokonce se objevil názor, že světec doplul až do Ameriky, ale prokazatelné důkazy chybí.

Velkým přínosem dvanáctého svazku edice je jeho obrazová příloha, kterou je unikátní „kreslený" obrazový doprovod legendy o sv. Brendanovi ze závěru proslulého Krumlovského obrazového kodexu (Liber depictus). Rukopis, jenž obsahuje obrazové legendy hned několika světců (mimo jiné také o sv. Václavu, sv. Ludmile a sv. Prokopovi), vznikl pravděpodobně před polovinou 14. století v jižních Čechách pro některého ze členů rodu Rožmberků.

Zařazení legendy o sv. Brendanovi do manuskriptu působí ve vztahu k místu jeho vzniku sice cizokrajně, na druhé straně zapadá do modelu mnišského života a hledání spirituální cesty. Na celkem patnácti a půl pergamenových listech (fol. 156v-171v) je vždy ve dvou pruzích „převyprávěn" světcův příběh, který téměř věrně kopíruje text „Plavby svatého opata Brendana".

Zajímavá kniha, jež svým obsahem působí trošičku exoticky, si jistě najde své čtenáře

 

Marek Zágora

 

Bájné plavby do jiných světů, přeložili Eva Hladká-Kučerňáková a Daniel Samek, Argo, Praha 2010, 179 stran, doporučená cena 198 Kč.

 

Odkazy na ostatní svazky edice Memoria medii aevi:

 

www.stavitele-katedral.cz/praha-dobyti-lisabonu-a-reconquista-portugalska-memoria-medii-aevi/

www.stavitele-katedral.cz/praha-putovani-walesem-geralda-z-barry/

www.stavitele-katedral.cz/praha-argo-vydalo-v-ceskem-prekladu-kroniku-detmara-z-merseburku

www.stavitele-katedral.cz/praha-ciny-biskupu-hamburskeho-kostela-adama-bremskeho/

www.stavitele-katedral.cz/praha-kronika-galla-anonyma-memoria-medii-aevi-argo/

www.stavitele-katedral.cz/praha-memoria-medii-aevi-beda-ctihodny-cirkevni-dejiny-anglu-argo/

www.stavitele-katedral.cz/praha-memoria-medii-aevi-argo-kronika-franku-rehore-z-toursu/

www.stavitele-katedral.cz/praha-memoria-medii-aevi-argo-kronika-vlady-d-pedra-i/

www.stavitele-katedral.cz/praha-halicsko-volynsky-letopis-zajimavy-pramen-k-dejinam-stredovychodni-evropy-13-stoleti/

www.stavitele-katedral.cz/praha-dejiny-britskych-kralu-jeden-z-hlavnich-pramenu-pribehu-o-krali-artusovi/

www.stavitele-katedral.cz/praha-krizove-vypravy-ocima-arabskych-kronikaru-pamet-stredoveku-argo/

 

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru