podoby českých králů detailznámá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: český a římský král václav iv. v úvodní iniciále knihy exodus a v titulní iniciále 2. knihy samuelovy václavovy bible

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Český a římský král Václav IV. v úvodní iniciále Knihy Exodus a v titulní iniciále 2. Knihy Samuelovy Václavovy bible

Letos uplynulo 650 let od korunovace dvouletého Václava Lucemburského na českého krále a 635 let od chvíle, kdy se jako sedmnáctiletý ujal samostatně vlády. Václav IV. podobně jako jeho otec, císař a český král Karel IV., i jeho nevlastní bratr Zikmund Lucemburský kladl velký význam na prezentaci své vlády a moci prostřednictvím děl výtvarného umění.

Do současnosti se dochovalo relativně velké množství vypodobnění českého a římského krále Václava IV., bohužel je těžké určit, zda tato vyobrazení nesou i skutečné fyziognomické rysy českého a římského vladaře.

V 80. letech 20. století byly lékařsko-antropologickému průzkumu podrobeny královy ostatky, jež se nacházejí v hrobce českých králů ve Svatovítské katedrále. Profesor Emanuel Vlček srovnal Václavovu lebku s dochovanými vyobrazeními a konstatoval, že král měl masitý a dlouhý nos - typický znak Lucemburků - se šikmo zdviženou základnou nosu a dále pak poněkud vystouplé oční bulby.

U Václavových zpodobnění byly zdůrazňovány většinou husté tmavé dlouhé vlasy, rozdělené uprostřed čela pěšinkou a sahající přes uši až na krk. Vous se skládal z mohutného kníru, který překrýval nestříhané vousy na tváři.

Na rozdíl od Karla IV. se nám nedochovaly téměř žádné Václavovy dobové popisy, na jejichž základě bychom mohli královu podobu blíže zrekonstruovat. Profesor Vlček se alespoň pokusil vytvořit přibližnou královu podobu Gerasimovou grafickou rekonstrukcí podle obličejového skeletu. Na základě veškerých informací, které pak získal „studiem" Václavových ostatků, na závěr konstatoval, že „král měl hřmotnou až obézní postavu".

Nejvíce králových zobrazení najdeme v rukopisech, jež byly součástí jeho obdivuhodné knihovny, z níž se nám bohužel dochovalo jen velice málo manuskriptů. Jakousi galerií Václavových „portrétů" je pak jeho bible, jejíž originál je dnes uložen v Rakouské národní knihovně ve Vídni. Při jejich prohlížení je velice dobře vidět, že v průběhu jejího vzniku došlo i k proměnám panovníkova zpodobňování.

V prvním svazku tohoto mimořádného díla (Cod. 2759) objevíme na foliu 53v úvodní iniciálu knihy Exodus. Jejím autorem je Frana - František, jeden ze dvou iluminátorů Václavovy bible, jež známe jménem. V iniciále D, jež je zasazena do akantového rámu, je zobrazen král sedící na červenou látkou pokrytém trůnu. Na hlavě má korunu, kterou nelze blíže určit, ale při bližším ohledání je viditelná kamara. Pod korunou je pak dobře rozeznatelná točenice, jejíž cípy volně vlají vedle panovníkovy hlavy. V pravé ruce drží žezlo, v levici pak říšské jablko. Panovník je zahalen v bohatě vzorovaný plášť se stojatým límcem.

Podle rysů tváře nelze na první pohled tvrdit, že se jedná o Václava IV. Jeho určení je však umožněno okolní výzdobou. Na levé straně vidíme bílého, heraldicky stříbrného českého lva s helmicí a klenotem. Jasně vidíme malé iniciály W a světlemodrou točenici. Na pravé straně je pak vyobrazen říšský znak, nad nímž je v iniciále W uvězněn nejpravděpodobněji samotný král, jehož postava je někdy označována za dvořana. Pod znakem je pak namalována okřídlená iniciála E. Všechna výše popsaná zobrazení jasně dokládají, že trůnícím panovníkem je Václav IV.

Další zajímavou, reprezentativní iniciálu s vyobrazením českého a římského krále Václava IV. Lucemburského nalezneme ve druhém svazku (Cod. 2760) na foliu 74r. Jejím autorem je opět Frana - František. Touto iniciálou E(s geschach aber...) je uvozena 2. Kniha Samuelova (REGUM II).

Iniciála je namalovaná pouhé dva řádky pod poslední miniaturou předchozí knihy. Je opět orámovaná a její pozadí září zlatou barvou, na níž vidíme vyryté ornamenty v podobě malých hvězd. Písmeno E rozděluje iniciálu na dvě poloviny. V horní polovině vidíme trůn s baldachýnem. Na trůnu sedí polopostava českého a římského krále Václava IV. Na hlavě má korunu římskoněmeckého krále, v pravé ruce drží obnažený meč, symbol spravedlivého soudce, v levici tříme říšské jablko s výrazným křížkem na vrcholu.

Kolem prostřední části písmene je omotaná světlemodrá točenice, jejíž cípy volně spadají dolů. Za nimi jsou v dolní polovině částečně schovány dvě lazebnice. Ty zde plní především funkci štítonošů. Lazebnice se síťkou na hlavě, jež stojí na levé straně, přidržuje říšský znak a ve volné ruce drží škopík. Lazebnice napravo má rovněž na hlavě síťku kryjící její vlasy a přidržuje znak s českým, dvouocasým lvem. Ve volné ruce tříme věník.

Prohlédneme-li si obě výše popsané iniciály podrobněji, nalezneme některé schodné rysy, jež nemusí být dány pouze tím, že jejich autorem byl stejný iluminátor. Můžeme předpokládat, že jsou na nich zachyceny i některé skutečné fyziognomické rysy českého a římského krále Václava IV., které by byly mnohem patrnější, kdyby se nejednalo o knižní miniatury, kdy je iluminátor omezen vytyčeným prostorem.

 

Marek Zágora

 

Foto: z 1. svazku faksimile Wenzelsbibel, ADEVA

Foto: z 5. svazku faksimile Wenzelsbibel, ADEVA

 

K vyobrazením českého a římského krále Václava IV. také:

http://www.stavitele-katedral.cz/znama-a-neznama-vyobrazeni-ceskych-panovniku-ve-stredoveku-vaclav-iv-ve-videnskem-exemplari-zlate-buly/

http://www.stavitele-katedral.cz/znama-a-neznama-vyobrazeni-ceskych-panovniku-ve-stredoveku-vaclav-iv-s-kralovnou-v-iniciale-d-v-prologu-bible-vaclava-iv-lucemburskeho/

http://www.stavitele-katedral.cz/znama-a-neznama-vyobrazeni-ceskych-panovniku-ve-stredoveku-rimsky-a-cesky-kral-v-iniciale-e-na-zacatku-prvni-knihy-samuelovy-v-bibli-vaclava-iv-lucemburskeho/

http://www.stavitele-katedral.cz/znama-a-neznama-vyobrazeni-ceskych-panovniku-ve-stredoveku-vaclav-iv-jako-kral-menase-v-iniciale-h-prologu-knihy-ezdras/

http://www.stavitele-katedral.cz/znama-a-neznama-vyobrazeni-ceskych-panovniku-ve-stredoveku-cesky-kral-vaclav-iv-lucembursky-v-kapli-sv-krize-na-karlstejne/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru