archiv detailpraha: žemličkova kniha o vládě a době českého krále přemysla otakara ii.

Praha: Žemličkova kniha o vládě a době českého krále Přemysla Otakara II.

Profesor Josef Žemlička patří bez pochyby mezi největší znalce období vlády Přemyslovců, kterým věnoval vedle mnoha dílčích studií také několik zajímavých a zároveň podnětných knih.

V rámci edice Česká historie vydalo Nakladatelství Lidové noviny již dříve dvě Žemličkovy knihy, nejprve „Čechy v době knížecí (1034-1198)", poprvé v roce 1997, druhé, doplněné vydání pak následovalo roku 2007 a „Počátky Čech královských 1198-1253" s podtitulem „Proměna státu a společnosti" v roce 2002. V roce 2005 pak vyšla mimo edici populárněji pojatá práce nazvaná „Přemyslovci. Jak žili, vládli, umírali".

Nedávno vyšla jako dvacátý pátý svazek výše zmíněné edice objemná kniha věnovaná vládě a osobnosti pátého českého krále, Přemysla Otakara II. Kniha s podtitulem „Král na rozhraní věků" je prvním dílem zamýšlené Žemličkovy trilogie, jež by měla dovést české dějiny až do roku 1306, kdy Přemyslovci smrtí mladého krále Václava III. vymřeli po meči.

Podtitul knihy je velice výstižný. Král"železný a zlatý" byl opravdu vladařem na rozhraní věků, jenž si nakonec z velké části sám zapříčinil i svůj vlastní pád.

Monografie navazuje na Žemličkovu úspěšnou „předchozí" knihu „Počátky Čech královských 1198-1253", proto bychom v ní téměř marně hledali podrobnější informace o Přemyslově dětství a mládí a také vylíčení jeho „mladického" konfliktu s otcem, českým králem Václavem I.

Chce-li se čtenář seznámit se životem budoucího českého krále Přemysla Otakara II., musí proto sáhnout po „Počátcích Čech královských" a přečíst si kapitoly 16. a 17., v níž Žemlička líčí odboj mladého kralevice a také zisk babenberského dědictví.

Osobnost pátého českého krále přitahuje zájem historiků a také historiků umění u nás i v zahraničí již několik desetiletí. Hodnocení jeho vlády se ale „neustále" proměňuje, jinak je hodnocen u nás, jinak pak v zemích, kterým vládli Přemyslovci, přesněji Přemysl Otakar II. pouze „krátce". I když se může zdát, že již vše ve spojitosti s Přemyslem Otakarem II. bylo řečeno či napsáno, opak je ve skutečnosti pravdou.

Kniha je to úctyhodná, jedná se o výsledek několika desetiletí bádání o vládě posledních přemyslovských králů. Josef Žemlička dokazuje, že je velkým znalcem dobových pramenů, jak narativního, tak i listinného charakteru. V textu se objevují četné citace z dochovaných listin i kronik, jež pomáhají autorovi vysvětlit např. komplikované vztahy mezi šlechtou a králem, které jsou jedním z klíčových momentů jeho dvacet pět let dlouhé vlády.

Přemysl Otakar II. je představen nejen jako respektovaný vladař, ale také jako významný zakladatel, kolonizátor a štědrý mecenáš. Stranou nezůstává ani společný projekt s jeho tetou, sv. Anežkou Českou, na vytvoření přemyslovského královského pohřebiště v prostorách Anežského kláštera, jenž ale nakonec z důvodu královy předčasné smrti nebyl realizován.

Práce není suchým výčtem politických událostí, jež se staly za králova života. Autor se pokusil o barvité přiblížení doby, v níž Přemysl Otakar II. vládl. Druhá polovina 13. věku byla v mnoha ohledech novým obdobím, ale český král jakoby patřil ještě době předchozí, což se projevilo např. i v osudové bitvě na Moravském poli.

Ve své době byl panovníkem uznávaným i obávaným, který udržoval četné kontakty se všemi významnými evropskými rody, s nimiž byl často i v příbuzenském vztahu. Zásadním způsobem rozšířil území (sňatkem, dědictvím), jemuž vládl, nedokázal ale najít vhodný způsob správy nových území (zejména ve Štýrsku), což se časem ukázalo jako zásadní problém.

Rovněž v některých konkrétních situacích nedokázal správně vyhodnotit stav věci (volba římsko-německého krále, uznání Rudolfa Habsburského) a potom následoval jeho postupný pád. Český král byl i přesto významným hybatelem dějin, jehož vládu Josef Žemlička správně „zařazuje" do celoevropského kontextu.

Autor představuje Přemysla Otakara z mnoha různých úhlů. Věnuje se jeho vztahu k církvi, králově mobilitě, stylu vlády. Zamýšlí se např. také nad jeho pověstí velkého rytíře a schopného vojevůdce, ale po přiblížení jednotlivých bitev (Kressenbrunn, Moravské pole) či královy účasti na válečných taženích (Prusy, Uhry), zjistíme, že se nám pátý král z rodu Přemyslova jeví i po této stránce ve zcela „novém" světle.

Přiblíženy jsou rovněž hlavní královy opory (města, hrady, manství), příjmy i výdaje, fungování zemské správy i soudnictví. Stranou Žemlička neponechává ani nejvýznamnější osobnosti královského dvora, jež velice ambicióznímu Přemyslu Otakarovi vydatně s jeho vládou pomáhaly (např. Bruno ze Schauenburka).

U řady dílčích problémů přibližuje Josef Žemlička výsledky dosavadního bádání, k nimž se zároveň vyjadřuje (mnohdy kriticky) a většinou je upřesňuje, resp. zcela opravuje.

Na několika stránkách se věnuje i královskému dvoru a jeho fungování, nechybí ani příspěvky k poznání tolik populární dvorské každodennosti. Přemyslova vláda je ale spjata i se „šířením" gotického umění u nás.

Kniha „Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků" je velice podnětným čtením a s velkou pravděpodobností vzbudí mezi historiky i velice živou diskusi. Vedle přínosné a i v zahraničí vysoce ceněné knihy Jiřího Kuthana „Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý. Král zakladatel a mecenáš" z roku 1993 tak máme k dispozici novou monografii, kterou můžeme již nyní považovat za základní práci o době panování českého krále Přemysla Otakara II. Doufejme, že brzy budou následovat zbývající části zamýšlené trilogie, jež bude dovedena až do konce přemyslovské epochy.

 

Marek Zágora

 

Josef Žemlička, Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011, 752 stran, doporučená cena 499 Kč.

 

Obsah:

I. STAV A LIMITY POZNÁNÍ

1. Král Přemysl jako téma

2. Pramenná výbava

II. V ZAJETÍ KONTINUITY

3. Atomizace regionu

4. V půli cesty

5. Čím byla hereditas

6. Jak se rodil poddaný

III. SOUSTÁTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II.

7. Klikatá cesta vzhůru

8. Od moře k moři až k hranicím světa

9. Nové rozměry českých zájmů

10. ...a jejich světla a stíny

IV. KRÁL V PULZUJÍCÍ SPOLEČNOSTI

11. Kníže korunovaný na krále

12. Tradice: dvůr, úřady, reprezentace

13. Opory: města, hrady, manství...a zemská církev

14. „Noví lidé" a náběhy k profesionalizaci

15. Příjmy a výdaje královské komory

V. DVOJÍ ZEMĚ, JEDEN PÁN

16. Království, země, markrabství

17. Kraj, hrad, panství

18. Zemská správa a soudnictví

19. Církev česká, moravská univerzální

20. Nová zbožnost, dynastie a její fundační aktivita

VI. KONEC VELMOCENSKÝCH AMBICÍ

21. Otakarovská „říše" v evropské dimenzi

22. Král versus panstvo

23. Frankfurtská volba

24. Lyonský koncil a první konfrontace

25. Tři smlouvy

VII. MORAVSKÉ POLE

26. Mezi válkou a mírem

27. Poslední boj: zrada, osud, náhoda?

28. Dny poté

EPILOG: Král uprostřed středověku

 

K době a vládě Přemysla Otakara II. také:

http://www.stavitele-katedral.cz/brno-znojmo-sbornik-k-730-vyroci-smrti-krale-premysla-otakara-ii/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru