podoby českých králů detailznámá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: karel iv. v iluminovaném exempláři staročeského překladu vita caroli

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Karel IV. v iluminovaném exempláři staročeského překladu Vita Caroli

Ve vídeňské Rakouské národní knihovně se nachází hned několik exemplářů díla Vita Caroli, vlastního životopisu římského císaře a českého krále Karla IV. Lucemburského. Mezi nejzajímavější z nich patří manuskript signatury cod. s. n. 2618, který obsahuje staročeský překlad Karlova životopisu. Pro Habsburky jej získal arcivévoda Ferdinand Tyrolský, dlouholetý místodržící v Čechách.

Jedinečný papírový rukopis obsahuje celkem 168 folií o rozměrech 21 na 15 centimetrů a vznikl v Praze roku 1472. Pouze předsádka je pergamenová (listina Jiřího z Budějovic, notáře z Telče, dříve kněze v Moravských Budějovicích, ze dne 18. srpna 1472). Kromě textu Vita Caroli obsahuje manuskript ještě staročeský text Korunovačního řádu. Máme štěstí, známe dokonce jméno písaře, kterým byl Jan z Roudnice (fol. 77r).

Text Vita Caroli je bohatě zdobený figurálními výjevy, u starších exemplářů tomu tak často nebylo. Naopak dochované rukopisy Karlova životopisu nebyly většinou vůbec iluminovány, resp. jejich výzdoba čítala několik málo miniatur. Vídeňský rukopis 2618 obsahuje iluminace ke každé kapitole Karlova životopisu.

Je možné, že zadavatelem samotného díla byl mladičký český král Vladislav II. Jagellonský, který se o rok dříve postavil do čela království. Chtěl tak ukázat, že navazuje na vládu svých předchůdců, zejména pak Karla IV. Druhým důkazem je dále fakt, že výzdoba je dílem iluminátorské dílny Valentina Noha z Jindřichova Hradce († před 1492), která pracovala v Praze pro dvůr českého krále. Díla této dílny jsou doložena zejména v průběhu 70. let 15. století a na začátku let osmdesátých.

Jednotlivé iluminace nejsou vysoké kvality, také jejich kompozice není příliš náročná. Pro iluminace je typická neobratná až kostrbatá kresba. Jejich provedení pak odpovídá, jak bylo výše uvedeno, tvorbě dílny Valentina Noha, která ve své době vytvořila velké množství různých manuskriptů (např. biblí, brevířů, hodinek) pro husity i katolíky. Je vysoce pravděpodobné, že autor jednotlivých iluminací nepracoval s konkrétní předlohou, z níž by čerpal jednotlivé kompozice.

Rukopis 2618 byl často dáván do souvislostí s dalším vídeňským, tentokrát ale  pergamenovým manuskriptem 581, jehož výzdoba je téměř totožná. Původně se mylně soudilo, že rukopis 581 byl předlohou manuskriptu 2618. Porovnáním obou děl se ale zjistilo, že tomu bylo naopak. Jedním z důkazů je např. užití prvků renesančních oděvů v rukopisu 581, což svědčí, že je mladší. Také jednotlivé iluminace ke stejným příběhům jsou propracovanější a dynamičtější. Iluminátor či iluminátoři vytvořili rovněž nákladnější miniatury, použili kupř. více zlata a také barevná škála je „pestřejší“. Rukopis 581 tak mohl vzniknout nejdříve na počátku 16. století, rovněž za vlády českých králů z rodu Jagellonců. Možná byl vytvořen u příležitosti slavnostní korunovace Vladislavova syna Ludvíka.

V rukopisu 2618 je patrná snaha iluminátora o individualizaci rysů Karla Lucemburského. A tak např. při modlitbách k Panně Marii na foliu 5v je vypodobněn jako mladý bezvousý muž s korunou na hlavě. Vedle iluminace najdeme přípisek, „poznámku“: „tuto ukazuje se v této řeči, že od mladosti modlářem byl“, což je mimo jiné doklad, že se malíř řídil pokyny sestavovatele rukopisu. Tyto poznámky se pak po dokončení díla většinou seškrábaly, na foliu 5v se tak ale nestalo.

Na dalších iluminacích pak máme před sebou již dospělého, vousatého muže, jehož dospělost můžeme chápat také jako symbol moudrosti. Některá Karlova vyobrazení mají i reprezentativnější charakter, kupř. na foliu 1r, kdy je vypodobněn na jednoduchém trůně s panovnickými insigniemi (koruna, žezlo, jablko). Obdobně je tomu i na iluminaci k dvacáté kapitole životopisu (fol. 48r), která se vztahuje ke Karlově volbě římskoněmeckým králem.

 

Nejzajímavější vyobrazení z Vita Caroli v rukopisu cod. s. n. 2618:

fol. 1r Karel IV. promlouvá ke svému nástupci

fol. 3r Karlovo poučení nástupcům

fol. 5v Karel IV. se modlí hodinky Panny Marie

fol. 8r Pokus o otrávení Karla v Pávii

fol. 11r Bitva u San Felice v den sv. Kateřiny

fol. 14v Karel obležen v Cremoně

fol. 16v Sen Karla IV. v Terenzu

fol. 18v Setkání Karla IV. s duchem na Pražském hradě

fol. 23v Tajná plavba do Aquileje

fol. 26r Karel se svým vojskem na cestě do Feltre

fol. 29r Sen Karla IV. a výklad Matoušova evangelia

fol. 37v Karel IV. rozmlouvá s kardinálem Pierrem de Rosières, pozdějším papežem Klimentem VI.

fol. 48r Karel zvolen římským králem

 

Marek Zágora

 

Foto z Vita Karoli Quarti. Karel IV. Vlastní životopis, Praha 1978


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru