archiv detailpraha: záslužná kolektivní monografie děti a dětství. od středověku na práh osvícenství (historický ústav av čr a nakladatelství lidové noviny)

Praha: Záslužná kolektivní monografie Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství (Historický ústav AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny)

Historický ústav Akademie věd České republiky vydal ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny nádhernou výpravnou kolektivní monografii nazvanou „Děti a dětství“, jejíž podtitul „Od středověku na práh osvícenství“ vymezuje velice obsáhlé téma chronologicky. Z hlediska geografického se pak zaměřuje na české země, respektive na prostor střední Evropy. Jedná se o komplexní práci, která v české historiografii doposud chyběla.

Patnáctičlenný kolektiv historiků, archeologů a památkářů v čele s Danou Dvořáčkovou-Malou a Janem Zelenkou se pokusil o pokud možno maximální přiblížení tématu, jemuž byla dlouhá desetiletí věnována spíše jen okrajová pozornost. Čeští historici se v posledních letech začali nejprve více věnovat problematice žen. Co se týče problematiky dětí a rodiny, jedná se bohužel o témata, která stála téměř zcela mimo zájem odborníků. Přesto bylo napsáno již několik studií a prací, které jasně ukázaly, že téma dětí, respektive dětství je opravdu nedoceněné a určitě má současným badatelům a badatelkám co nabídnout. Za všechny vydané práce zmiňme alespoň kolektivní monografii „Ženy a děti ve dvorské společnosti“, kterou vydal Historický ústav Akademie věd ČR v roce 2015.

Dlouhá léta se mělo za to, že děti byly v minulosti vnímány pouze jako „malí dospělí“. Samotné dětství pak dokonce nebylo vnímáno jako svébytná životní etapa. O dětech se mluvilo a psalo pouze v několika málo souvislostech, např. s dětskými sňatky nebo infanticidou. Rovněž se vedly dlouhé diskuze ohledně vztahu rodičů ke svým dětem, který neměl být v minulosti tak vřelý, jak je tomu dnes. Skutečnost ale byla zcela odlišná, a proto není možné fenomén dětství přehlížet. Na druhou stranu je si ale třeba uvědomit, že dané téma je natolik rozsáhlé, že jej není možné v rámci jedné monografie zcela vyčerpat.

Autoři pracovali s velkým množstvím dochovaných pramenů různé povahy, především pak těch písemných (legendy, kroniky, knížecí zrcadla, exempla, autobiografie, ale i různé praktické příručky a další), jejichž prostřednictvím seznamují čtenáře se životem dětí v předmoderní době, tedy ca. od 10. do 18. století.

Celá kniha je rozdělena do čtyř rozsáhlých oddílů. První oddíl nazvaný „O dětech a dětství“ je převážně teoretický, přináší přehled různých konceptů, tezí a názorů na chlapce a dívky ve sledovaném období. Blíže jsou také představeny i nejdůležitější písemné prameny, které jsou zdrojem nejrůznějších informací o životě dětí. Čtenář je obeznámen i s řadou dobových právních knih a kodifikací, které se věnují ochraně dětí v tehdejší společnosti.

Jádro práce pak tvoří tři následující oddíly: Péče v rodině, Výchova a vzdělávání a V ohrožení. Každý z nich je ještě rozdělen podle sociálního postavení dítěte. Postupně se tak seznamujeme s vybranou problematikou na panovnickém dvoře, v prostředí šlechty, ve městech a na venkově. Nejprve je pozornost vždy věnována období středověku a poté novověku. Jednotlivé texty jsou různě dlouhé, což je dáno především stavem a vypovídací hodnotou dochovaných pramenů. Více písemných pramenů se samozřejmě dochovalo k období novověku, proto jsou i mnohem častěji citovány, aby dokreslily život a postavení nejen dětí, ale i mladistvých.

Autoři jasně dokládají, že dívky a chlapci v českých zemích prožívali dětství podobně jako děti v současnosti. Největší rozdíl ale spočíval v životních podmínkách a nárocích, které na ně kladla rodina a společnost. Jednotlivé kapitoly a podkapitoly jsou pomyslnými dílky mozaiky obrazu dětství, která však bohužel nikdy nebude kompletní. I tak je úžasné, kolik různých dílčích témat a problémů dětí a dětství se podařilo autorům nastínit.

Významnou součástí publikace jsou i speciální, graficky odlišené kapitoly, které jsou vloženy za hlavní oddíly a které přinášejí velice zajímavý náhled do dětské každodennosti. Jejich prostřednictvím si pak můžeme učinit ještě lepší představu o životě dětí ve středověku a raném novověku. První takto pojatá kapitola představuje svět hraček, z nichž některé, které se dochovaly až do současnosti, se podobají i těm dnešním. Následující kapitola je pak podnětnou sondou do stolování a stravování. Po třetím oddílu jsou zařazeny hned dvě speciální kapitoly, které spolu úzce souvisejí. První přibližuje roli dětí ve vztahu k církvi, druhá pojednává o jejich pohřbívání a hrobech. Poslední speciální kapitola následně seznamuje s dětským odíváním. Celkově vzato se jedná o velice inspirující čtení, které se jistě stane podnětem k dalším výzkumům.

Důležitou součástí všech textů, které se dají číst postupně, ale i pouze po vybraných kapitolách, je kvalitní, bohatý obrazový doprovod, jehož popisky ještě navíc vhodně doplňují hlavní texty. Řada fotografií představuje vybrané hmotné a zejména pak vizuální prameny, jejichž vypovídací hodnota je i pro laického čtenáře vysoká.

Vydání kolektivní, reprezentativní publikace „Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství“ je vskutku velice záslužným počinem. Více i méně zasvěceným čtenářům se tak dostává do rukou zajímavá a především podnětná práce, která určitě bude inspirovat k dalšímu bádání a vzniku mnoha dalších studií a monografií.

 

Marek Zágora

 

Dana Dvořáčková-Malá - Martin Holý - Tomáš Sterneck - Jan Zelenka a kolektiv, Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství, Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Praha 2019, 694 stran, doporučená cena 999 Kč

 

Obsah:

ÚVOD

Předmluva – Úvodem – Nástin historiografie tématu

I. O DĚTECH A DĚTSTVÍ

NAUČENÍ

Naučení – Od antiky do středověku – Středověké názory na výchovu chlapců – O výchově dívek – Recepce a tvorba v Čechách – Novověká naučení – Jan Amos Komenský – Překlady a jiná díla – Židovská naučení – Praktické příručky

HISTORIOGRAFIE A BELETRIE

Historiografie a beletrie – Legendy – Kroniky – Autobiografie – Literární dětství – Exempla a dětští hrdinové – Literatura pro děti – Ústní tradice, pověsti a tištěné příběhy – Písně a divadelní hry

PRÁVO A DÍTĚ

Právo a dítě – Středověké sbírky práva – Právní kniha Viktorina Kornela ze Všehrd – České a moravské středověké městské právo – Novověk – České a moravské zemské právo – Práva městská Království českého – Poručenství nad sirotky a sirotčím majetkem ve městech – Postavení dětí v raně novověkém trestním právu – Právní ukotvení legitimity – Mezi kmotrovstvím a poručenstvím

DĚTI A HRAČKY

Středověk – Zvukové hračky – Hračky pro každý věk – Imitace zbraní a lodičky – Novověk – Hračky batolat – Koníčci a turnajové hry – Figurky, panenky, domečky – Pro obdiv a prestiž – Zvířata a mazlíčci dětí

II. PÉČE V RODINĚ

RODINA NA PANOVNICKÉM DVOŘE

Středověk – Příchod na svět – Starost o nemluvňata a malé děti – Rodina a rodinný kruh – Budoucnost a možnosti – Novověk – Četná očekávání, četná úmrtí – Početí, těhotenství, porod – Jména a kmotři – Péče o nejmenší děti – V rodině – Plány do budoucna

ŠLECHTICKÁ RODINA

Středověk – Završení těhotenství – Jména a křty – Starost o nejmenší – Společenský status – Cesta k dospělosti – Děti a smrt – Novověk - Čas „v naději“ – Porody a porodní báby – Pojmenování dětí, křty a kmotři – Péče o šlechtické potomky – Vztahy rodičů a dětí

MĚSTSKÉ RODINY

Středověk – Po příchodu na svět – Rodinné vztahy a péče – Příprava na dospělost a zajištění dětí – Dům a město jako prostor her – Novověk – Těhotenství a porody – Modlitby a hostiny – Starost o nejmenší – Rodinné vztahy a láska k dětem – Optikou testamentu – Věk ke sňatku – V městských domech

RODINA A DĚTI NA VENKOVĚ

Středověk – Početí, pověry, kouzla a křty – Péče o děti – Rodina a vesnická obydlí – Novověk – Příchod na svět – Starost o nejmenší děti – Venkovská rodina – Vztah s rodiči a sourozenci – Venkovská obydlí

DĚTI A STRAVA

Středověk a jídlo – Zmínky ke stravě dětí – Dostupnost a druhy potravin – Pokrmy a nápoje – Novověké možnosti stravování – Dovoz a hospodaření – Kuchařské knihy v raném novověku – Záznamy k dětem – Potraviny jako lék pro děti

III. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

VEDENÍ DĚTÍ NA PANOVNICKÉM DVOŘE

Středověk – První dovednosti a řeč – Chlapci pod vedením vychovatelů – Rytířský pás a intelektuální výuka – Dívky v domě rodičů – V domě ženicha – Kláštery ve výchově dcer – Novověk – Mateřská řeč a společná výuka – Výchova mužských členů habsburského rodu – Praktická výuka – Tělesné dovednosti, hudba a tanec – Návštěva škol – Dívky z rodu Habsburků

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ ŠLECHTY

Středověk – Raný věk a vychovatelé – Společné vzdělávání a četba – Dvorská služba – Cestování – Dívky – Novověk – Preceptoři – Společná výuka a návštěva škol – Kavalírské cesty – Šlechtické dívky – Fundace a školy

VÝCHOVA A ŠKOLY VE MĚSTECH

Středověk – Výchova v rámci městské rodiny – Učednictví – Školní vzdělávání – Doklady o vzdělávání chlapců a dívek – Podpora chudých žáků – Novověk – Příprava v řemeslnických dílnách – Tovaryši – Školní vzdělávání -  Školy po Bílé hoře – Výchova a vzdělávání dívek

VENKOVSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A DOVEDNOSTI

Středověk – „Pádná rákoska činí děti řádnými“ – Hry a povinnosti – Práce mimo rodinný dům – Vzdělání venkovských dětí ve středověku – Novověk -  Výchova v rytmu hospodaření – Čelední služba – Vzdělávání na venkově v pobělohorském období – Kantorství na příkladu Bošilce v jižních Čechách – Vzdělávání politika na schwarzenberském venkově

DĚTI A CÍRKEV

Středověk – Způsobilost podle církve – Svátosti – Původ a přestupky – Církevní kariéra – Novověk – Křest – Nouzové křty – Biřmování – Cesty ke svátostem – V komunitě církví – Na církevní dráhu – Stigma nemanželského původu

DĚTI A POHŘBÍVÁNÍ

Středověk – Knížecí a královský dvůr – Královská krypta – Pohřebiště mimo Pražský hrad – Šlechtické nekropole a náhrobky – Na pohřebištích a hřbitovech – Nálezy mimo pohřebiště a hřbitovy – Vzhled dětských hrobů – Novověk – Arcikněžna na Pražském hradě – Pohřby mimo Pražský hrad – Šlechtické pohřbívání a hrobky – Městské hroby a venkovské hřbitovy – Úmrtí a pohřby

IV. V OHROŽENÍ

PANOVNICKÝ DVŮR

Středověk – Vznešení sirotci – Levobočci knížat a králů – Nejisté vyhlídky – „Krevní“ msta – Novověk – Sirotci Rakouského domu – Nemanželské děti Habsburků

ŠLECHTA

Středověk – Sirotci a poručníci mezi šlechtou – Chudoba a sociální kapitál – Novověk – Sirotci mezi nobilitou – Levobočci, utajené děti a poklesky

MĚSTA

Středověk – Ochrana sirotků – Mimo manželství, dědictví, společnost – V ohrožení života – Oběti hladomoru – Novověk – Sirotci a majetek – Nemanželské děti – Tváří v tvář chudobě – Nechtěné děti – Na okraji společnosti – Postižené děti – Na dosah smrti – Děti v čarodějnických procesech – Zločiny a hříšné skutky

VENKOV

Středověk – Sirotci a nemanželské děti – Výjimečné jevy a infanticida – Novověk – Sirotci a schovanci – Nemanželské děti – Postižené děti – Děti Cikánů – Oběti trestných činů – Vojsko a venkovské děti

DĚTI A ODÍVÁNÍ

Středověk – Oděvy pro nejmenší – Nálezy z královské krypty – Větší děti a dospívající – Ozdoby a obuv – Novověk – Kojenci a batolata – Starší děti – Oděv mladé arcikněžny Eleonory – Oděvní doplňky a obuv - Dobročinnost

SHRNUTÍ

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/deti-detstvi-od-stredoveku-na-prah-osvicenstvi/

 

Ke knize Ženy a děti ve dvorské společnosti:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-podnetna-kolektivni-monografie-zeny-a-deti-ve-dvorske-spolecnosti/

 

 

 

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru