knižní novinky detailpraha: zámořská cesta bertrandona de la broquière – první svazek edice středověk nakladatelství lidových novin

Praha: Zámořská cesta Bertrandona de la Broquière – první svazek edice STŘEDOVĚK Nakladatelství Lidových novin

Nakladatelství Lidové noviny vydalo pod názvem Zámořská cesta s podtitulem „Burgundský zvěd 15. století v muslimských zemích“ první svazek nové edice Středověk. Českému čtenáři se tak do rukou dostává překlad velice zajímavého cestopisného díla burgundského dvořana Bertrandona de la Broquière (asi 1390-1459), pořízený ve spolupráci českých a francouzských medievistů.

Nejedná se o první pozdně středověké dílo podobného žánru, které je takto zpřístupněno všem zájemcům. Již v roce 2009 vydalo Centrum medievistických studií v nakladatelství SCRIPTORIUM edici velice zajímavých cestopisných zápisků významného burgundského šlechtice Guilleberta de Lannoy Cesty a poselstva.

Na vydání Zámořské cesty se stejně jako u zápisků Guilleberta de Lannoy podíleli Jaroslav Svátek a Martin Nejedlý, kteří jsou nejen autory úvodních studií, ale i samotnými překladateli jedinečného díla Bertrandona de la Broquière. S Bertrandonem jsme se mohli v češtině setkat již v některých studiích Martina Nejedlého. Např. v roce 2010 publikoval studii nazvanou „ Paměti o varanovi „mňoukajícím víc než kočka“ a o rubínu svatováclavské koruny, „velikém jako zralá datle“. Zvěd Bertrandon de la Broquière na cestách (sebe)poznání“ (Studia mediaevalia Bohemica 2, 2010, s. 39-73).

Samotnému překladu, který tvoří dvě třetiny publikace, předchází rozsáhlý úvod, který osvětluje nejen pozadí vzniku díla a osudy jeho autora (Jaroslav Svátek), ale i seznamuje s cestopisem jako středověkým literárním žánrem (Martin Nejedlý). Julien Loiseau pak zasvěceně přibližuje Orient první poloviny 15. století.

Bertrandon pocházel z nižšího šlechtického rodu a dostal se do služeb burgundského vévody Filipa Dobrého. Vynikl nejen jako odvážný bojovník, ale i jako schopný diplomat a cestovatel. Ve své kariéře to dotáhl až na vévodova dvorního kráječe. V letech 1432-1433 podnikl dlouhou cestu, která původně byla pojata jako náboženská pouť do Svaté země. Ve skutečnosti měl však zjistit možnosti uskutečnění křížové výpravy proti mocné Osmanské říši v čele s „Velkým Turkem“, jak označuje sultána Murada II.

V převleku za Saracéna podnikl Bertrandon velice nebezpečnou a zároveň dobrodružnou suchozemskou pouť přes Sýrii a Malou Asii zpět do Evropy, během níž mu šlo několikrát o holý život. Byl velice všímavý, popsal řadu dobových reálií muslimského světa, kterým se často dokázal i sám přizpůsobit. V samotném závěru svého díla pak dal návod, jak porazit sultánova vojska.

Zajímavostí je, že se hlavní hrdina setkal při zpáteční cestě s rakouským vévodou Albrechtem V. Habsburským (budoucím českým králem) a jeho ženou Alžbětou Lucemburskou, jedinou dcerou Zikmunda Lucemburského.

Součástí velice čtivého překladu je zajímavý barevný i černobílý obrazový doprovod, jenž je nedílnou součástí knihy. Většina vyobrazení je pak u nás publikována vůbec poprvé. Edice cestopisného díla burgundského dvořana je navíc doplněna rozsáhlým poznámkovým aparátem, který je nezbytný pro lepší pochopení Bertrandonových zápisků.

První svazek nové edice Středověk - Zámořská cesta. Burgundský zvěd 15. století v muslimských zemích - je velice zajímavým a poutavým čtením, které je stále „živé“ a jež přináší nejen historikům řadu nových podnětů. Nakladatelství Lidové noviny nastavilo vydáním „Zámořské cesty“ Bertrandona de la Broquière laťku docela dost vysoko, těšme se tedy, co přinesou další svazky jeho nové ediční řady.

 

Marek Zágora

 

Bertrandon de la Broquière, Jaroslav Svátek a kol. (edd.), Zámořská cesta. Burgundský zvěd 15. století v muslimských zemích, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2016, 216 stran, doporučená cena 229 Kč

 

Obsah:

ÚVOD

Jaroslav Svátek, Životní dráha Bertrandona de la Broquière a osudy jeho díla

Julien Loiseau, Orient v časech cesty Bertrandona de la Broquière

Martin Nejedlý, Zámořská cesta v dobovém literárním kontextu jako narativní pouť k (sebe)poznání

BERTRANDON DE LA BROQUIÈRE: ZÁMOŘSKÁ CESTA

Cesta do Svaté země

Cesta na Sinaj

Bod obratu – z Jeruzaléma do Damašku

V karavaně přes Sýrii

Cesta s „mamelukem“ do Konye

S vůdcem karavany do Bursy

Cesta z Bursy do Konstantinopole

Země Kněze Jana

Konstantinopol

Návštěva u „Velkého Turka“

Balkán

Bertrandonův první projekt

Uhry a Rakousy

Návrat do Burgundska

Projekt Giovanniho Torcella

Bertrandonův druhý projekt

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/zamorska-cesta-burgundsky-zved-15-stoleti-v-muslimskych-zemi/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru