archiv detailpraha: vyšel druhý svazek edice české panovnické dynastie - reprezentativní publikace o lucemburcích

Praha: Vyšel druhý svazek edice České panovnické dynastie - reprezentativní publikace o Lucemburcích

Nakladatelství Lidové noviny vydalo v roce 2009 monumentální kolektivní publikaci věnovanou rodu Přemyslovců s podtitulem „Budování českého státu". S jejím vydáním se původně počítalo již v roce 2006, kdy jsme si připomínali sedm set let od smrti Václava III., jímž vymřeli Přemyslovci po meči.

Práce na knize se ale nakonec protáhly a na výsledku to je znát. Její vydání se pak stalo jednou z největších knižních událostí roku. Jedná se svým rozsahem o zatím největší a zároveň nejucelenější souhrn nejnovějších výsledků bádání o knížatech a králích z rodu Přemyslova. Na jejím vzniku se podíleli největší znalci přemyslovského období, především historici, archeologové a historici umění.

Velký úspěch „Přemyslovců" přiměl nakladatelství, aby se dalo do přípravy dalších svazků, jež mají postupně představit všechny u nás vládnoucí rody. Na konci roku 2012 vyšel druhý svazek výjimečné edice „České panovnické dynastie" nazvaný „Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy", který Nakladatelství Lidové noviny připravilo ve spolupráci s Centrem medievistických studií.

Také tato publikace je dílem početného kolektivu předních českých i zahraničních odborníků (Daniela Dvořáková) na lucemburské období v čele s hlavními editory, profesory Františkem Šmahelem a Lenkou Bobkovou. Mezi více než padesáti autory najdeme představitele tří generací, kteří společně „vytvořili" dílo, které ve výsledku (a nejen počtem stran) překonává první svazek o Přemyslovcích.

Lucemburkům byla v posledních letech věnována mimořádná pozornost, o čemž svědčí především úspěšné mezinárodní výstavní projekty, jež postupně představily kulturu a zejména pak umění za vlády Karla IV., Zikmunda a naposledy Jan Lucemburského. „Součástí" všech výstav byly zajímavé a podnětné vědecké publikace doplněné katalogem, které se ihned zařadily mezi významné položky odborné literatury.

První svazek edice „České panovnické dynastie" předurčil základní podobu druhého, „lucemburského" dílu, jenž přibližuje nejen období vlády čtyř českých králů: Jana, Karla IV., Václava IV. a Zikmunda, ale významné místo je věnováno také Lucemburkům vládnoucím na Moravě (Jan Jindřich, Jošt Lucemburský). Bylo to právě České království spolu s Moravským markrabstvím, jež byly lucemburskou doménou a základnou.

Větší pozornost je dopřána také „lucemburským" ženám, jež byly historiky většinou přehlíženy (manželky jednotlivých králů, anglická královna Anna Lucemburská).

Kniha je rozdělena na tři hlavní části. První představuje období vlády prvních Lucemburků, Jana Lucemburského a jeho syna Karla IV., jenž zemřel roku 1378. Tento rok považují i samotní autoři za významný mezník, což je dáno nejen úmrtím českého krále a římského císaře Karla IV., ale také vypuknutím papežského rozkolu, který výrazným způsobem ovlivnil dějiny téměř celé Evropy. Rok 1378 zároveň pomyslně rozděluje celou vládu lucemburské dynastie u nás na dvě přibližně stejně dlouhá období.

Druhá část publikace je věnována královské vládě, prezentaci majestátu a rozkvětu kultury, k němuž došlo především za vlády Karla IV., ale ani jeho synové Václav IV. a Zikmund Lucemburský nezůstávali pozadu. Závěrečná část pak přibližuje období vlády třetí a zároveň poslední generace Lucemburků, Václava IV. a jeho nevlastního bratra Zikmunda, jehož smrtí v prosinci 1437 vymřeli u nás vládnoucí Lucemburkové po meči.

První a třetí část začínají úvodními texty, jež zasazují daná období (1310-1378 a 1378-1437) do celoevropského kontextu. Úvodní stať prostředního oddílu, jenž zabírá více než jednu třetinu knihy, přibližuje duchovní život, kulturu a umění v lucemburském období.

Hlavní části jsou ještě dál členěny na menší oddíly. Zajímavé jsou texty představující některé méně známé členy dynastie (Prokop, Jan Zhořelecký) a také ty, jež se věnují významným osobnostem lucemburské éry. Jedná se často o velice vlivné osobnosti, jež ale jakoby stály ve stínu Lucemburků (Petr z Aspeltu).

Velice podnětné jsou i texty oddílu nazvaného „Stopy a paměť lucemburské éry", v němž jsou přiblíženy vybrané „kapitoly" z dějin lucemburské dynastie (např. bitva u Kresčaku, Vita Caroli, Zlatá bula Karla IV., lucemburské mincovnictví, dvorské řády Lucemburků, pohled na lucemburské Čechy očima francouzských literátů nebo diví muži v Bibli Václava IV.).

Kniha představuje v plné šíři pestrost bádání o lucemburském období. Základ sice tvoří politické a církevní dějiny, ale v publikaci nalezneme také četné příspěvky přibližující rituály, ceremonie a festivity, jejichž studiu je zejména v posledních letech věnovaná velká pozornost (korunovace, svatby, pohřby, turnaje, lenní přísahy). Nechybí rovněž stati věnované životu a fungování panovnického dvora, městům a královským hradům.

Období vlády Lucemburků je významné i z hlediska dějin umění a vzdělanosti. Praha jako rezidenční město panovníků Svaté říše římské a zemí Koruny české se stala významným uměleckým centrem. Jedním z nejzářivějších klenotů a zároveň pomníkem lucemburské doby je gotická Svatovítská katedrála, jejíž vznik je úzce spjat s rodinou Petra Parléře.

Za Lucemburků se dařilo také malířství a sochařství. Skutečným skvostem je bez pochyby výzdoba královského hradu Karlštejna. Lucemburská vláda je ale i dobou rozkvětu písemné kultury. Na poli vzdělanosti pak bylo bez pochyby největším počinem založení pražské univerzity.

Velkým plusem nádherné, reprezentativní knihy je její bohatý obrazový doprovod (více než šest set barevných fotografií, velké množství mapek a kresebných rekonstrukcí) opatřený podrobnějšími popiskami, jež čtenáře neunavují, ale naopak rozumně doplňují hlavní texty.

Monumentální publikace „Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy" je jednou velkou poctou dynastii, jež u nás vládla sice jen v letech 1310 až 1437, ale jejíž členové se významně zapsali nejen do našich dějin, ale i do dějin evropských.

Úžasná publikace zaujme nejen svým obsahem (i pouhé listování v ní je velkým zážitkem), ale také svými rozměry a grafickou úpravou, jež jsou, jak bylo uvedeno výše, částečně dány prvním svazkem věnovaným Přemyslovcům. Kniha je určena nejen široké laické veřejnosti, ale také odborníkům.

Nakladatelství Lidové noviny připravuje k vydání další svazky ambiciózní edice „České panovnické dynastie". Jako třetí v pořadí by měla vyjít publikace nazvaná „Husitské století", po ní by měli následovat Jagellonci. Habsburkům by nakonec měly být věnovány dva svazky.

 

Marek Zágora

 

František Šmahel - Lenka Bobková (eds.), Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2012, 930 stran, doporučená cena 1799 Kč.

 

K prvnímu svazku edice „České panovnické dynastie":

http://stavitele-katedral.cz/praha-rod-premyslovcu-se-dockal-prvni-komplexni-monografie/

 

Obsah knihy:

 

I. První Lucemburkové na českém trůně (1310-1378)

Lenka Bobková: Na prahu pozdního středověku

Panovník, země, společnost

Jana Fantysová-Matějková: Lucemburské kořeny

Zdeněk Žalud: Jan Lucemburský a česká šlechta

Lenka Bobková: Český král a hrabě lucemburský Jan

Lenka Bobková: Lucembursko-přemyslovský dědic Českého království Karel IV.

Lenka Bobková: Římský král a císař Karel IV.

Zdeňka Hledíková: Církevní politika Karla IV.

Václav Ledvinka: Caput regni. Pražská města za vlády Lucemburků

Lenka Bobková: Koruna království českého za vlády Lucemburků

Jana Fantysová-Matějková: Lucembursko: od hrabství k vévodství

Portréty členů dynastie

Božena Kopičková - Jana Fantysová-Matějková: Dvě manželky Jana Lucemburského

Robert Antonín: Jan Jindřich

Jana Fantysová-Matějková: Václav Lucemburský

Marie Bláhová: Čtyři ženy Karla IV.

Jana Fantysová-Matějková - Lenka Bobková: Lucemburské nevěsty

Osoby a osobnosti ve stínu Lucemburků

Dana Dvořáčková-Malá - Jakub Razim: Janův soupeř Jindřich Korutanský a jeho žena Anna

Kateřina Charvátová: Eliška Rejčka a její partner Jindřich z Lipé

Zdeňka Hledíková: Pražští biskupové za vlády Lucemburků Jana a Karla

Rituály, ceremonie, festivity

Václav Žůrek: Korunovace a český korunovační řád Karla IV.

Kateřina Kubínová: Korunovace Karla IV. v Říši a v Římě

Martin Nodl: Sňatky a svatební slavnosti

Marie Bláhová: Rituály panovnické moci - lenní a holdovací přísahy

Jana Fantysová-Matějková - Zdeněk Žalud: Turnaje a dvorské slavnosti

Mlada Holá: Adventus regis

Milena Bravermanová: Pohřby a hroby lucemburských králů

Stopy a paměť lucemburské éry

Zdeněk Žalud: Bitva u Kresčaku a Lucemburkové

Pavlína Cermanová: Lucemburští panovníci v apokalyptických proroctvích

Martin Nodl: Vita Caroli

Martin Nodl: Maiestats Carolina

Lenka Bobková: Zlatá bula Karla IV.

Marie Bláhová: Karlova cesta do Avignonu roku 1365

František Šmahel: Cesta císaře Karla IV. do Paříže 1377-1378

 

II. Královská vláda, prezentace majestátu a rozkvět kultury

František Šmahel: Duchovní život, kultura a umění za vlády Lucemburků

Královský dvůr, panovnická sídla a správa České koruny

Zdeněk Žalud: Dvůr Jana Lucemburského

Lenka Bobková - Zdeněk Žalud: Dvůr Karla IV.

Ivan Hlaváček: Dvůr Václava IV.

Petr Elbel: Dvůr Zikmunda Lucemburského

Jaroslav Čechura: Královská komora a královské finance lucemburské epochy

Robert Šimůnek: Královská města

Robert Novotný: Lenní soustava v lucemburské epoše

Petr Chotěbor: Pražský hrad doby lucemburské

Tomáš Durdík: České královské hrady doby lucemburské

Miroslav Plaček: Hrady založené markrabaty moravskými z rodu Lucemburků

Klára Benešovská: Janova sídla a místa jeho hrobů

Klára Benešovská: Pražská sídla Václava IV.

Osoby a osobnosti ve stínu Lucemburků

Dana Dvořáčková-Malá: Petr z Aspeltu

Martin Čapský: Opavská a ratibořská knížata ve službách Lucemburků

Mlada Holá: Slezská knížata na lucemburském dvoře

Marie Bláhová: Kancléři na dvoře Jana a Karla

Ivan Hlaváček: Kancléři na dvoře Václava IV.

Milada Říhová: Lékaři u královského dvora Lucemburků

Robert Novotný: Milci a nižší šlechta na dvoře Václava IV.

Stopy a paměť lucemburské éry

Tomáš Krejčík: Erby a nobilitační listiny

Vladimír Růžek: Erbovní výzdoby na hradě Laufu u Norimberka

Vladimír Růžek: Říšský a český erbovník Václava IV. a čeští heroldi

Jiří Militký: Lucemburské mincovnictví

Dana Stehlíková: Poklady ze Slezské Středy a ze St. Mariensternu v reprezentaci Lucemburků

Milada Studničková: Dvorské řády Lucemburků

Martin Musílek: Městské elity ve službách Lucemburků

Umění a vzdělanost za vlády Lucemburků

Jiří Kuthan: Praha v době lucemburské - rezidenční město vladařů Svaté říše římské a Koruny české

Klára Benešovská - Ivo Hlobil - Zuzana Všetečková: Katedrála

Ivo Hlobil: Parléři

Jan Royt: Umělecká výzdoba hradu Karlštejna

Karel Otavský: Relikvie, relikviáře a královské insignie

Hana Hlaváčková: Knižní umění na lucemburském dvoře

Milena Bartlová: Umění mezi zbraněmi

Martin Nodl: Lucemburští panovníci a pražská univerzita

Marie Bláhová: Písemná kultura

Pavlína Rychterová: Překladatelství zábavné a nábožensky vzdělávací literatury

Pavlína Cermanová: Kronikáři, učenci a literáti na dvoře Václava IV. a Zikmunda

Stopy a paměť lucemburské éry

Klára Benešovská - Kateřina Kubínová: Klášter Na Slovanech - Emauzy

František Šmahel: Záhada nejstarší pečeti Univerzity Karlovy

Jan Royt: Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi

 

III. Třetí generace Lucemburků na českém trůně (1378-1437)

František Šmahel: Evropské panorama 1378-1437

Panovník, země, společnost

Ivan Hlaváček: Nevděčné nástupnictví Václava IV.

Ivan Hlaváček: Václav IV. na říšském stolci

Eva Doležalová: Spor krále Václava s arcibiskupem Janem z Jenštejna

Robert Novotný: Spor Václava IV. s panstvem

Petr Čornej: Národnostní poměry ve městech na přelomu 14. a 15. století

Eva Doležalová: Židé v českých zemích za panování Lucemburků

Pavel Soukup: Václav IV. a reformní hnutí

Daniela Dvořáková: Zikmundova vláda v Uhrách

Petr Elbel: Jan Soběslav a Prokop

Tomáš Baletka: Jošt Lucemburský - markrabě moravský, braniborský a král římský

Daniela Dvořáková: Zikmund se ujímá své role v Říši

Petr Čornej: Zikmundův boj o otcovu korunu

Petr Čornej: Bojiště slávy a porážek

Portréty členů dynastie

Lenka Bobková: Jan Zhořelecký

Božena Kopičková: Královny Johana a Žofie

Marek Suchý: Anna Lucemburská, anglická královna

Daniela Dvořáková: Marie Uherská a Barbora Celská

Petr Elbel: Vlašimský epilog dynastie: Markéta z Lucemburku na Úsově

Osoby a osobnosti ve stínu Lucemburků

Zdeňka Hledíková: Arcibiskupové a kaplani za Václava IV.

Stopy a paměť lucemburské éry

Martin Nejedlý: Rodová pověst Lucemburků o víle Meluzíně

Jan Royt: Lucemburský rodokmen

Martin Nejedlý: Vyslanec Eustach Deschamps a jeho dojmy z Čech

Martin Nejedlý: Lucemburské Čechy očima francouzských literátů

František Šmahel: Diví muži v Bibli Václava IV.

Václav Žůrek: Korunovace manželek Václava IV.

Roman Zaoral: Joštovy dukáty a moravské mince

 

Chronologický přehled

Rodokmen Lucemburků


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru