knižní novinky detailpraha: životopis jana žižky profesora františka šmahela (argo)

Praha: Životopis Jana Žižky profesora Františka Šmahela (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo jako nejnovější, čtyřiatřicátý svazek své řady Ecce Homo knihu „Jan Žižka“ profesora Františka Šmahela, která vznikla již na přelomu let 1968 a 1969 a vyšla pod názvem „Jan Žižka z Trocnova“ v ediční řadě Odkazy pokrokových osobností naší minulosti (Melantrich). Ve své době vzbudila ohlas nejen u nás ale i v zahraničí. I když dnes máme k dispozici monumentální Žižkovu biografii z dílny profesora Petra Čorneje, zasloužila si Šmahelova populárně pojatá kniha nové, v komentářích částečně podle nových poznatků upravené vydání.

František Šmahel je autorem hned několika zajímavých životopisů. V 60. letech 20. století vyšla nejprve biografie „Jeroným Pražský. Život revolučního intelektuála“ (1966). O tři roky později pak následoval „Jan Žižka z Trocnova“. Autor zamýšlel zakončit svou „husitskou“ trilogii životopisem Jana Příbrama. Na jeho biografii ale nakonec ani nezačal pracovat.

Zcela výjimečné postavení má mezi Šmahelovými pracemi kniha „Hranice pravdy“ (1969), která je jedinečným vylíčením dramatického životního příběhu Jana Husa. Důkazem, že tato kniha má i dnes co nabídnout, je její nové vydání z roku 2015 (Argo), které bylo ještě doplněno o Husovy listy z Kostnice podle edice Bohumila Ryby.

Další životopisy profesora Šmahela vyšly až v posledních letech. Autor se i nadále zabýval osobností bouřliváka Jeronýma Pražského a v roce 2010 vyšla pod názvem „Život a dílo Jeronýma Pražského. Zpráva o výzkumu“ nová Jeronýmova biografie. Kniha je zajímavým nahlédnutím do autorovy dílny, v níž jej sledujeme, jak kriticky pracuje s dochovanými prameny a následně je interpretuje.

Zatím poslední životopis, který profesor Šmahel napsal, vyšel v roce 2013. Chronologicky pojatá biografie nazvaná „Jan Hus. Život a dílo“ byla sice určena především širší čtenářské veřejnosti, přesto dokázala vyvolat i velice živé diskuze.

Nyní se dočkal nového vydání Žižkův životopis, který se odlišuje od většiny ostatních, které vyšly. Středobodem autorova zájmu je hlavně Jan Žižka, muž, o němž máme „nejvíce“ informací z posledních pěti let jeho dlouhého života. Jeho biografie tak není zároveň vylíčením jeho doby, jak je tomu ve většině případů.

Šmahel si uvědomuje limity historického bádání a dává jasně najevo, že se jen pokouší přiblížit skutečný Žižkův život, který ale je a navždy bude neúplný. Rovněž si uvědomil, že svádí boj s národními mýty, protože již jeho předchůdci (např. Josef Pekař) vytvořili Žižkův obraz, s nímž se společnost ztotožnila. A nabourávání mýtů může být velice nebezpečné.

Pro Šmahela není Jan Žižka tolerantním utrakvistou, je především vojákem, válečníkem, jenž vyžaduje poslušnost a disciplínu. Zároveň se však projevuje i jako náboženský fanatik, který koná a chová se často velice přímočaře. Autor se také pokusil o psychologičtější Žižkův portrét, i když, jak dobře ví, je omezen nedostatkem bezprostředních písemných pramenů.

František Šmahel si byl také dobře vědom, že pracuje se všemi dochovanými prameny k Žižkově osobě. Jedná se o stejné prameny, s nimiž i dnes pracují a také v budoucnu budou pracovat historici zabývající se Žižkovou osobností. Záleží jen a jen na tom, jak je daný historik pojme a následně interpretuje. Ale každá interpretace má své limity.

Významnou součástí knihy, které chybí klasický poznámkový aparát, je autorův komentář, v němž se věnuje vybraným problémům a především komentuje dochované prameny a literaturu (i tu nejnovější). V hranatých závorkách jsou pak Šmahelovy dodatky k novému vydání. Za komentářem pak následuje Malá antologie pramenů a literatury, v níž najdeme např. Žižkovy listy a projevy, tzv. Žižkův vojenský řád nebo soudobá svědectví o Žižkovi. Antologie je doplněna poznámkami a vysvětlivkami.

Součástí vydání je i doslov - Šmahelův Jan Žižka a české dějepisectví - historika a redaktora historické literatury v Argu Martina Nodla, který má největší zásluhu na novém vydání Žižkova životopisu.

Nové vydání „Jana Žižky“ profesora Františka Šmahela může někomu připadat jako zcela zbytečný počin. Opak je však pravdou. Čtivý text má stále koho oslovit. Na druhé straně se jedná o velice zajímavou sondu do historikovy práce, kdy si autor při psaní biografie významné osobnosti dobře uvědomuje limity historického poznání.

Marek Zágora

František Šmahel, Jan Žižka, Argo, Praha 2021, 296 stran, doporučená cena 398 Kč

Obsah:

Úvodem

1. DVOJÍ ŽIVOT – DVOJÍ TRADICE

2. „VZAT OD LIDU NA SLOVO“

Otec nebo syn?

Mezi lapky

U Grunwaldu

Čeledínem krále Václava

Defenestrace

3. ZEMĚ VYMKNUTÁ Z KLOUBŮ

4. MEČEM A OHNĚM

Město Slunce

Sudoměř

Jarní tažení

Na pomoc Praze

Pevnost na Vítkově

Žižka před branami

5. „PRO ZÁKON KRISTŮV HORLITEL OBZVLÁŠTNÍ“

6. PRVNÍ MEZI TÁBORY

Hádání u Zmrzlíků

Ofenziva pokračuje

Pikartům hranice

Sněm v Čáslavi

Tribunův pád

Zmařená kandidatura

7. UMĚNÍ VÁLKY

8. BRATRSTVO „MENŠÍHO“ TÁBORA

Zakládací sjezd

Archa proti arše

Válka s pražskou koalicí

Smíření na Špitálském poli

Poslední týdny a dny

9. ZÁVĚREČNÉ DILEMA – ŽIŽKA ČI CHELČICKÝ?

KOMENTÁŘ

SEZNAM ZKRATEK

MALÁ ANTOLOGIE PRAMENŮ A LITERATURY

A. Žižkovy listy a projevy

B. Takzvaný Žižkův vojenský řád

C. Žižka ve svědectvích současníků

D. Zrození legendy

E. Žižka v moderní historiografii

ŠMAHELŮV JAN ŽIŽKA A ČESKÉ DĚJEPISECTVÍ (Martin Nodl)

Internet:

https://argo.cz/knihy/jan-zizka/

 

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru