knižní novinky detailpraha: symbolismus čtyř bytostí: ezechiel, svatý jan a křesťanská tradice (malvern)

Praha: Symbolismus čtyř bytostí: Ezechiel, svatý Jan a křesťanská tradice (Malvern)

Francouzský antropolog Michel Fromaget je autorem řady studií o duchovní kultuře. Česky nyní v nakladatelství Malvern vyšla jeho knižní esej z roku 1992 pod názvem Symbolismus čtyř bytostí: Ezechiel, svatý Jan a křesťanská tradice.

Fromaget se zabývá zvláštní biblickou tradicí čtyř okřídlených bytostí v podobě muže/anděla, orla, lva a býka. Církevní otcové v nich spatřovali symboly čtyř evangelistů: lva pro Marka, býka pro Luka, muže pro Matouše a orla pro Jana. Nejčastěji se objevují jako součást kompozice Maiestas Domini čili Krista ve slávě na tympanonech románských a raně gotických chrámů. Zdrojem pro tuto ikonografie byly především dva biblické texty.

Ze Starého zákona popis vidění, kdy prorok Izajáš (6, 1–3) spatřil Boha (Jahveho) na nebesích, a líčení sv. Jan Evangelista ve Zjevení (4, 2–11 a 5, 1–5) o Božím trůnu v nebi, který obklopovaly čtyři bytosti: první podobná lvu, druhá býku, třetí měla tvář člověka, čtvrtá byla podobná letícímu orlu.

Maiestas Domini jako nové ikonografické téma objevilo už během 4. a 5. století v čase dogmatických sporů o chápání osoby Krista a totožnosti podstaty Otce a Syna. A vedle formulace samého dogmatu sehrála významnou roli v jeho rozšíření také liturgie: chvála Bohu vyjádřená při bohoslužbách u oltáře se propojovala s velebením majestátu Boha spojovaného s chrámem podle starozákonní vize proroka Ezechiela (43, 5), že boží svatyni naplňuje vždy Hospodinova sláva.

Co mi na Fromagetově eseji vadí, je malá orientace v oboru středověké ikonografie. Rád bych třeba věděl, co vedlo sochaře v německé katedrále ve Wormsu k monumentální kompozici, kde lev, anděl, býk a orel jsou zobrazeni jako jedno zvíře se čtyřmi hlavami a s tělem podobným koni, na němž se veze symbolická postava Církve.

Nebo proč vyobrazení Maiestas Domini na portálech vrcholné gotiky nahradila kompozice Posledních soudu, nicméně čtyři bytosti jako symbolická znamení se objevují ještě na počátku 14. století na toskánských ambonách Giovanniho Pisana, které představují jakousi teologickou sumu ikonografie katedrální gotiky.

Michel Fromaget nás nicméně zasvěceně uvádí do historie složité symboliky čtyři bytostí, které on sám považuje za jakési „strážce“ či „průvodce“. Rozlišuje různé typy jejich použití v uměleckém i duchovním smyslu – od sochařské výzdoby chrámů (hlavice a tympanony) až po eucharistické obřady. Zkoumá také předkřesťanský výskyt ve starověku (u starých Egypťanů v podobě čtyř synů boha Hóra), jakož i jeho pozdější proměny v židovské kabale a mystických proudech pozdní renesance.

Peter Kováč

Michel Fromaget, Symbolismus čtyř bytostí: Ezechiel, svatý Jan a křesťanská tradice, nakladatelství Malvern, Praha 2021, 142 stran, český překlad Miloslav Šebela, doporučená cena 250 Kč

Internet:

https://malvern.cz/kniha/michel-fromaget-symbolismus-ctyr-bytosti-ezechiel-svaty-jan-a-krestanska-tradice/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru