archiv detailpraha: habsburkové 1526-1740. země koruny české ve středoevropské monarchii – nejnovější svazek z řady české panovnické dynastie (nln)

Praha: Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii – nejnovější svazek z řady České panovnické dynastie (NLN)

Nakladatelství Lidové noviny vydalo další z monumentálních svazků řady věnované u nás vládnoucím dynastiím. Nejnovější kolektivní monografie nazvaná „Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii“ přibližuje období let 1526 až 1740.

První svazek úspěšné řady vyšel v roce 2009 a byl zasvěcen Přemyslovcům (Přemyslovci. Budování českého státu), druhý pak následoval v roce 2012 a byl věnován Lucemburkům (Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy). V roce 2014 vyšel třetí svazek pod názvem „Husitské století“, který ale občas není považován za součást řady, protože jeho středobodem není žádná panovnická dynastie, ale tzv. „krátké“ husitské století začínající rokem 1402, kdy Jan Hus začal kázat v pražské Betlémské kapli, a končící rokem 1485, kdy uzavřením kutnohorského náboženského míru skončilo období sporů a potyček mezi husity a katolíky. Čtvrtý svazek - Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti - vyšel v roce 2016 a „přeskočil“ monografie zasvěcené Jagelloncům a také první část o Habsburcích.

Na vzniku nejnovější publikace se podílel početný mezinárodní autorský kolektiv pod vedením Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Autoři z České republiky, Maďarska, Německa a Rakouska se pokusili o celistvé uchopení vlády Habsburků v raně novověkých zemích Koruny české a o její představení v širších středoevropských, respektive evropských souvislostech.

Svůj velký význam má mezinárodní složení autorského týmu, protože díky němu má čtenář jedinečnou možnost poznat lépe život i v dalších zemích, kde vládli Habsburkové. Nedošlo tak jen k tradičnímu „omezení“ na české země a český pohled.

Hned na začátku se nabízí srovnání s předchozími svazky řady. Svou strukturou se nejnovější publikace přibližuje k třem prvním svazkům. Bohužel publikace zasvěcená Habsburkům v letech 1740-1918 z této řady vybočila a pro čtenáře a milovníky historie, kteří si koupili všechny díly, byla svou strukturou i pojetím trošku zklamáním. Na druhou stranu ale zase přiblížila řadu témat, která byla doposud většinou opomíjena, a i díky tomu si našla své čtenáře.

Je více než jasné, že si početný (téměř čtyřicetičlenný) tým stanovil u nejnovějšího svazku řady nejednoduchý úkol: přibližit na přibližně sedmi stech padesáti stranách knihy první stě staletí vlády Habsburků. Řadu témat tak mohli autoři jen nastínit, na jiná naopak vůbec nezbyl potřebný prostor. Přesto můžeme konstatovat, že ve svém úsilí byli úspěšní, protože se jim podařilo vytvořit docela kompaktní pohled na vymezené období. Čtenáři, kteří by chtěli vědět více, pak mají k dispozici základní poznámkový aparát, na který autoři nerezignovali, a dále pak obsáhlou, téměř šedesátistránkovou bibliografii vydaných pramenů a literatury.

Celá publikace je rozdělena do deseti základních oddílů různé délky. Úvodní část zařazuje Habsburky do širšího politického a mocenského, především středoevropského kontextu.  Druhý, mnohem rozsáhlejší oddíl je už pak věnován jednotlivým vládcům od Ferdinanda I. až po Karla VI., otce Marie Terezie. Výklad je chronologický a plynulý, rozdělený do řady kapitol. U každého panovníka je nejprve přiblížen jeho život a vláda, v dalších kapitolách jsou pak nastíněna některá klíčová témata jejich vlády. Záleží i na významu a délce vlády jednotlivých Habsburků, od čehož se pak odráží prostor jim vymezený. Proto je např. Maxmiliánu II. věnováno jen sedm stran (včetně obrazového doprovodu), jeho synovi Rudolfovi II. pak téměř třicet.

Třetí část je zasvěcena manželkám, sourozencům a také dětem habsburských vládců. Pravdou je, že asi nejznámější manželkou některého z Habsburků je Anna Jagellonská, manželka Ferdinanda I. Někteří si možná ještě vzpomenou na Filipinu Welserovou, první manželku Ferdinanda Tyrolského. Ostatní manželky habsburských panovníků jsou ale ve stínu svých manželů, podobně jako další ženy z tohoto rodu, které jsou představeny v jednotlivých kapitolách. Z mužských členů rodu se možná někomu vybaví Leopold Pasovský, jenž pomáhal císaři Rudolfu II. Milovníci umění pak pravděpodobně ještě znají velkého sběratele arcivévodu (autoři publikace používají termín arcikníže) Leopolda Viléma, jehož umělecké sbírky se staly základem dnešního Uměleckohistorického muzea ve Vídni.

Následující oddíl představuje formou „biogramů“ nejvýznamnější osobnosti z řad šlechty (Albrecht z Valdštejna), duchovenstva (arcibiskupové, biskupové) i měšťanů (Fuggerové), které měly zásadní vliv na rozhodování a činy habsburských vladařů v českých, rakouských i uherských zemích, respektive na území Říše. Vedle nich jsou ale prezentováni i protivníci Habsburků, např. Jan Zápolský nebo Gábor Bethlen.

Pátá část přináší chronologický přehled nejvýznamnějších událostí, které ovlivnily nejen politický, ale i společenský, náboženský a kulturní vývoj v jednotlivých zemích, kde vládli Habsburkové. Proto pojednává např. první kapitola o bitvě u Moháče, v níž zahynul český a uherský král Ludvík Jagellonský. Z dalších událostí jmenujme za všechny první veřejnou pitvu v Praze, vydání Majestátu na náboženskou svobodu Rudolfa II., bitvu na Bílé hoře, staroměstskou exekuci nebo svatořečení Jana Nepomuckého.

Šestý oddíl provází čtenáře po habsburských rezidencích a seznamuje s fungováním a proměnami jejich dvorů. Výklad se neomezuje jen na rezidence ve střední Evropě, ale prostřednictvím jednotlivých textů zavítáme i do rezidencí a na dvory habsburských místodržitelů v Bruselu nebo místokrálů v Neapolsku.

Každodennímu životu, ale i rituálům a ceremoniálům je věnována sedmá část, která je velice podnětnou sondou do života renesančních a barokních dvorů. Hned několik kapitol je vymezeno panovnickým insigniím a s nimi souvisejícím korunovacím, které byly jedním z nejvýznamnějších, ne-li nejvýznamnějším politickým ceremoniálem vůbec. Stejně jako ve středověku byla i v raném novověku věnována významná pozornost slavnostním vjezdům do měst, což se projevilo mimochodem i ve výtvarném umění.

Zajímavé jsou též kapitoly přibližující každodennost říšských a zemských sněmů nebo válečných tažení. Poutavé a zároveň zajímavé jsou i sondy do světa zábavy habsburských dvorů nebo průběhu významných mezníků v životě každého člověka: křtin, svateb a pohřbů.

Záslužné je zařazení dvou následujících oddílů, které přibližují nejprve Prahu Rudolfa II., o níž máme sice jakési povědomí, ale autoři ji pojali zeširoka a nesoustředili se pouze na umělce a vědce, kteří působili na císařově dvoře. Naopak se před běžným čtenářem otevírá nová Praha Rudolfa II. představená z mnoha různých úhlů pohledu. Čtenáři tak mají jedinečnou možnost poznat sociální, náboženské i kulturní zázemí císařské rezidence.

Na renesanční a manýristickou Prahu Rudolfa II. pak navazuje část přibližují barokní Vídeň císaře Leopolda I. Tento oddíl je pojatý stejně jako předchozí část. Pro české čtenáře jsou jednotlivé kapitoly této části možná jedněmi z nejobjevnějších v celé monumentální publikaci.

Závěrečná část – Paměť habsburské doby – přibližuje „druhý“ život habsburské doby s hlavním důrazem na české země. Zajímavé jsou hlavně kapitoly o Habsburcích sledovaného období v literatuře, na divadle a ve filmu.

Stejně jako u všech předchozích svazků věnovaných dynastiím na českém trůně je velkým plusem této nádherné, reprezentativní knihy její bohatý, často objevný obrazový doprovod, který čítá více než šest set položek. Na škodu nejsou ani podrobnější popisky, které doplňují jednotlivé kapitoly hlavního textu. Nechybí ani podrobné mapy a na konci najdeme i rodokmeny Habsburků a vedlejších větví rodu.

Pro všechny milovníky historie bude pročítání této krásné publikace určitě zážitkem, i když pro podrobnější seznámení s řadou témat a otázek budou muset sáhnout po dalších monografiích. Celkově se ale dá konstatovat, že jednotlivé svazky řady České panovnické dynastie mají potenciál vzbudit u širší veřejnosti zájem o historii a nejen o ni.

Snad se brzy dočkáme posledního svazku, který ještě chybí, svazku zasvěcenému vládě králů z dynastie Jagellonců.

 

Marek Zágora

 

Václav Bůžek - Rostislav Smíšek (eds.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017, 912 stran, doporučená cena 1 699 Kč

 

Obsah:

Předmluva

I. HABSBURKOVÉ UPROSTŘED RANĚ NOVOVĚKÉ EVROPY

II. HABSBURŠTÍ VLÁDCI

Václav Bůžek, Ferdinand I. – tvůrce středoevropské monarchie

Václav Bůžek, Kořeny centralizace královské moci Ferdinanda I. a integrace šlechty ke dvoru

Václav Bůžek, Sebevědomí stavů na zemských sněmech a soudech

Václav Bůžek, Odboj českých stavů proti iců s panovníkemFerdinandovi I.

Josef Hrdlička, Zásah Ferdinanda I. proti královským městům

Géza Pálffy, Královská vláda Ferdinanda I. v Království uherském

Miroslav Žitný, Protiturecká obrana Uher za Ferdinanda I.

Václav Bůžek, Itinerář Ferdinanda I. a jeho rezidence

Václav Bůžek, Ferdinand I. císařem Římsko-německé říše a jeho vjezd do Prahy

Josef Hrdlička, Vlivy tridentského koncilu na náboženskou politiku Ferdinanda I. v Království českém

Václav Bůžek, Maxmilián II. mezi disimulací a kompromisem

Miroslav Žitný, Obrazy bitvy u Lepanta

Václav Bůžek, Rudolf II. v zajetí vlastních kompromisů a osamocení

Josef Hrdlička, Cesta k náboženské toleranci v Království českém a její nezdar

Josef Hrdlička, Konfesionalizace a náboženské konverze

Pavel Král, Konflikty šlechticů s panovníkem

Miroslav Žitný, Patnáctiletá válka a žitvatorocký mír

Miroslav Žitný, Uherské bojiště očima šlechtických válečníků za zemí Koruny české

Géza Pálffy, Povstání Štěpána Bočkaje

Václav Bůžek, Bratrský spor v habsburské dynastii – stavovské konfederace a cesta k náboženské svobodě

Václav Bůžek, Matyáš ve sváru ctižádosti a vladařských schopností

Jiří Hrbek, Ferdinand II.- zbožnost, trpělivost, spravedlnost

Jiří Hrbek, České stavovské povstání

Jiří Hrbek, Obnovené zřízení zemské

Jiří Hrbek, Politické kořeny absolutismu

Jiří Mikulec, Rekatolizace v českých a rakouských zemích

Markus Gerstmeier – Anton Schindling, Přenesení falcké kurfiřtské hodnosti na Bavorsko

Jiří Hrbek, Restituční edikt

Jiří Hrbek, Zasedání kurfiřtů v Řezně roku 1630

Jiří Hrbek, Pražský mír a ztráta Horní i Dolní Lužice

Jiří Hrbek, Bitvy třicetileté války a jejich obraz v novinách a letácích

Mark Hengerer, Ferdinand III. na cestě k míru a náboženskému kompromisu

Mark Hengerer, Obedienční cesta Jan Antonína z Eggenberku do Říma

Mark Hengerer, Sněm kurfiřtů v Norimberku roku 1639 a říšský sněm v Řezně v letech 1640-1641

Géza Pálffy, Tažení Jiřího I. Rákocziho v Uhrách

Eduard Maur, Hospodářské a populační důsledky třicetileté války

Mark Hengerer, Norimberský exekuční sněm roku 1649

Mark Hengerer, Předčasná smrt Ferdinanda IV.

Rostislav Smíšek, Spor o přednost mezi Ferdinandem IV. a jeho strýcem Leopoldem Vilémem

Rostislav Smíšek, Leopold I. ve víru válek

Mark Hengerer, Vznik Rýnského spolku

Markus Gerstmeier – Anton Schindling, Vznik stálého říšského sněmu

Miroslav Žitný, Habsbursko-turecká válka (1663-1664) a tatarský vpád do střední Evropy

Miroslav Žitný, Bitva u Mogersdorfu – Svatého Gottharda očima soudobých pozorovatelů

Géza Pálffy, Spiknutí velmožů a kurucké války v Uhrách za Leopolda I.

Rostislav Smíšek, Tajná smlouva mezi habsburskou monarchií a Francií o rozdělení dědictví po španělských Habsburcích

Ivo Cerman, Vyhnání Židů z Vídně roku 1670

Vít Vlnas, Turecké obléhání Vídně 1683

Vít Vlnas, Velká turecká válka v letech 1683-1699

Géza Pálffy, Uherský sněm v roce 1687 – Uhry dědičným habsburským královstvím

Markus Gerstmeier – Anton Schindling, Deváté kurfiřství v Římsko-německé říši

Markus Gerstmeier – Anton Schindling, Korunní traktát a vznik Pruského království

Vít Vlnas, Pactum mutuae successionis

Vít Vlnas, Bitva u Höchstädtu/Blindheimu

Eduard Maur, Merkantilismus, kameralismus a protoindustrializace v habsburské monarchii

Vít Vlnas, Nekorunovaný český král Josef I.

Vít Vlnas, Reformy tajné rady a tajné konference za Josefa I.

Eduard Maur, Snahy o robotní reformu

Vít Vlnas, Zisk Neapolska, Sardinie, Sicílie a jižního Nizozemí

Vít Vlnas, Konflikt mezi Vídní a Římem v letch 1707-1709

Vít Vlnas, Bitvy u Oudenaarde a Malplaquetu

Ivo Cerman, Počátky osvícenství v habsburské monarchii

Vít Vlnas, Karel VI. v kulisách válek a míru

Vít Vlnas, Pobyt španělského krále Karla III. na Pyrenejském poloostrově

Vít Vlnas, Utrechtský a rastattsko-bádenský mír očima soudobých pozorovatelů

Vít Vlnas, Založení Orientální společnosti a Východoindické společnosti v Ostende

Jiří Mikulec, Pragmatická sankce

Vít Vlnas, Válka Karla VI. s Turky v letech 1716-1718

Vít Vlnas, Válka o polský trůn a vídeňský mír

Vít Vlnas, Smlouva Karla VI. s Ruskem a rusko-habsburská válka s Turky

III. SOUROZENCI A MANŽELKY HABSBURSKÝCH VLÁDCŮ

Jaroslava Hausenblasová, Anna jagellonská – manželka Ferdinanda I.

Václav Bůžek, Sňatky dcer Ferdinanda I. a Anny Jagellonské

Václav Bůžek, Ferdinand Tyrolský mezi Prahou, Innsbruckem a Ambrasem

Václav Bůžek, Karel Štýrský na cestě k rekatolizaci Vnitřních Rakous

Pavel Marek, Marie Španělská – manželka Maxmiliána II.

Pavel Marek, Vztah Rudolfa II. k ženám

Pavel Marek, Arcikníže Arnošt – místodržitel ve španělském Nizozemí

Pavel Marek, Velmistr Řádu německých rytířů arcikníže Maxmilián

Pavel Marek, Arcikníže Albrecht mezi Portugalskem a španělským Nizozemím

Pavel Marek, Sňatky sester Rudolfa II.

Václav Bůžek, Anna Tyrolská – manželka Matyáše

Jiří Hrbek, Marie Anna Bavorská – první manželka Ferdinanda II.

Jiří Hrbek, Eleonora Gonzagová – druhá manželka Ferdinanda II.

Pavel Marek, Nemanželské děti Habsburků a jejich osudy

Pavel Marek, Sňatky mezi rakouskými a španělskými Habsburky

Václav Bůžek, Leopold Pasovský mezi Pasovem, Štrasburkem a Innsbruckem

Rostislav Smíšek, Arcikníže Leopold Vilém – politik a sběratel

Mark Hengerer, Marie Anna Španělská – první manželka Ferdinanda III.

Mark Hengerer, Marie Leopoldina Tyrolská – druhá manželka Ferdinanda III.

Mark Hengerer, Eleonora II. Gonzagová – třetí manželka Ferdinanda III.

Pavel Marek, Marie Anna – manželka Filipa IV.

Rostislav Smíšek, Sňatkové strategie potomků Ferdinanda II., jeho bratra Leopolda Pasovského a Ferdinanda III.

Rostislav Smíšek, Markéta Tereza Španělská – první manželka Leopolda I.

Rostislav Smíšek, Klaudie Felicitas Tyrolská – druhá manželka Leopolda I.

Rostislav Smíšek, Eleonora Magdalena Falcko-Neuburská – třetí manželka Leopolda I.

Rostislav Smíšek, Sňatky dcer Leopolda I.

Vít Vlnas, Amálie Vilemína Brunšvicko-Lüneburská – manželka Josefa I.

Vít Vlnas, Alžběta Kristýna Brunšvicko-Wolfenbüttelská – manželka Karla VI.

Vít Vlnas, Sňatky dcer Josefa I. a Karla VI.

IV. OSOBY VE STÍNU HABSBURKŮ

Markus Gerstmeier – Anton Schindling, Říšští kurfiřti a jejich rezidence

Markus Gerstmeier – Anton Schindling, Říšské stavy a jejich vztah k habsburským císařům

Kateřina Pražáková, Fuggerové, Welserové a Augšpurk

Markus Gerstmeier – Anton Schindling, Fridrich Vilém I., jeho vztah k Habsburkům a Římsko-německé říši

Rostislav Smíšek, Vévodové lotrinští

Iveta Coufalová, Rakouští místodržitelé v Nizozemí

Vít Vlnas, Habsburští místokrálové v Neapolsku a na Sicílii

Vít Vlnas, Habsburští místodržitelé v Milánsku

Géza Pálffy, Jan Zápolský

Géza Pálffy, Gábor Bethlen

Jiří Mikulec, Pražští arcibiskupové

Ondřej Jakubec - Radmila Prchal Pavlíčková, Olomoučtí biskupové a jejich vztahy k Habsburkům

Jiří Mikulec, Královehradečtí biskupové

Vít Vlnas, Litoměřičtí biskupové

Lenka Bobková – Pavel Král – Petra Vokáčová, Stavovští politikové v zemích Koruny české a jejich vztah k Habsburkům

Rostislav Smíšek, Nová knížata z českých a rakouských zemí

Jiří Hrbek, Albrecht z Valdštejna

Vladimír Urbánek, Jan Amos Komenský

Jiří Mikulec, Jan Caramuel z Lobkovic

Vít Vlnas, Evžen Savojský

V. STOPY HABSBURSKÉ DOBY

Miroslav Žitný, Bitva u Moháče

Václav Bůžek, Volební kapitulace Ferdinanda I.

Jaroslava Hausenblasová, Dvorské řády Ferdinanda I.

Jaroslava Hausenblasová, Pražský, olomoucký a vratislavský okruh humanistů

Václav Bůžek, Přátelské snešení stavův český

Lenka Bobková – Josef Hrdlička, Zemská zřízení

Václav Bůžek, Výprava šlechty na Apeninský poloostrov

Josef Hrdlička, Augšpurský náboženský mír a jeho reflexe českými současníky

Eduard Maur, Narovnání o kovy, hornictví a hutnictví

Josef Hrdlička, Mince, mincovny a mincovní řády

Josef Hrdlička, První jezuitské koleje

Miroslav Žitný, Pád Sigetu

Josef Hrdlička, Policejní řády propražská města

Josef Hrdlička, Daně

Josef Hrdlička, Česká konfese

Miroslav Žitný, Vojenské řády a naučení pro zemské hotovosti

Josef Hrdlička, Rudolfínské drahotní řády

Josef Hrdlička, Práva městská Pavla Kristiána z Koldína

Josef Hrdlička, Zavedení gregoriánského kalendáře

Miroslav Žitný, Bitva u Keresztese

Václav Bůžek, Turecké motivy ve výzdobě šlechtických sídel

Jaroslav Dibelka, Selské nepokoje a války sedláků na česko-rakouském pomezí

Pavel Marek, Lobkovicova reforma české dvorské kanceláře

Jaroslava Hausenblasová, Veřejná pitva lidského těla provedená v Praze Janem Jesseniem

Václav Bůžek, Obnovení svatojakubského mandátu proti pikartům

Václav Bůžek, Majestát Rudolfa II. na náboženskou svobodu

Jaroslava Hausenblasová, Vydání spisu Astronomia nova Jana Keplera

Pavel Marek, Phasma Dionysiacum Pragense

Pavel Marek, Adorace Habsburků ve Věnci narození

Pavel Marek, Oñateho smlouva

Pavel Marek, Oslava Ferdinanda Štýrského v Komedii o Konstantinovi Velikém

Jiří Hrbek, Vyhlášení stavovské konfederace

Jiří Hrbek, Sesazení Ferdinanda II. a volba Fridricha V. Falckého

Jiří Mikulec, Obrazoborectví v chrámu svatého Víta

Jiří Mikulec, Mučednická smrt Jana Sarkandra

Jiří Mikulec, Bitav na Bílé hoře

Jiří Mikulec, Staroměstská exekuce

Jiří Mikulec, Generální pardon Ferdinanda II.

Ivana Čornejová, Jezuitské převzetí pražské univerzity

Jiří Hrbek, Vyhlášení státního bankrotu – mincovní kalada

Pavel Marek, Oslava Ferdinanda III. a Eleonory Gonzagové u příležitosti jejich české korunovace

Jiří Mikulec, Rekatolizační mandáty Ferdinanda II. pro Čechy a Moravu

Jiří Mikulec, Slavnosti u příležitosti přenesení ostatků svatého Norberta na Strahov

Jiří Hrbek, Změny ve složení šlechty českých zemí po Bílé hoře

Jiří Hrbek, Pobělohorské konfiskace majetku

Jiří Mikulec, Tisková cenzura v pobělohorských českých zemích

Jiří Hrbek, Saské a švédské vpády do českých zemí za třicetileté války a bitva u Jankova

Jiří Hrbek, Vznik místodržitelství v Čechách, moravského královského tribunálu, vrchního úřadu ve Slezsku

Jiří David, Zemské sněmy v pobělohorských zemích Koruny české

Jiří Mikulec, Založení kněžského semináře v Praze

Mark Hengerer, Princeps in compendio a Lucerna Principis Christiani

Mark Hengerer, Malá dvorská reforma Ferdinanda III.

Jiří Mikulec, Pietas Austriaca a její odraz v českých zemích

Jiří Mikulec, Paládium země české mezi Starou Boleslaví, Prahou a Vídní

Jiří Mikulec, Mariánský sloup na Staroměstském náměstí

Jiří Hrbek, Pokusy o revize Obnoveného zřízení zemského

Eduard Maur, Soupis poddaných podle víry

Eduard Maur, Berní rula, lánové rejstříky, práce na dalších katastrech

Ivana Čornejová, Vytvoření Karlo-Ferdinandovy univerzity

Eduard Maur, Poslední velké morové epidemie

Eduard Maur, Selské rebelie 1680 a první robotní patent

Eduard Maur, Lidová povstání v českých zemích během 17. století

Eduard Maur, Francouzský požár Prahy

Jaroslav Dibelka, Čarodějnické procesy

Ivana Čornejová, Založení České stavovské inženýrské akademie

Jaroslav Dibelka, Trestní zákoník Josefa I.

Josef Hrdlička, Hospodářské reformy Josefa I.

Vít Vlnas, Readmise českého kurfiřtského hlasu

Ivana Čornejová, Memoriál Petra Theodora Birelliho

Eduard Maur, Robotní patenty Karla VI.

Vít Vlnas, Přijetí pragmatické sankce českými stavy

Irena Veselá, Slavnost u příležitosti korunovace Karla VI. českým králem v Praze

Vít Vlnas, První stálá opera v Praze

Vít Vlnas, Svatořečení Jana Nepomuckého

Josef Hrdlička, Generální cechovní patent a generální cechovní artikule

Petra Vokáčová, Institucionalizace šlechtické hierarchie a zavedení jednotného šlechtictví

Simona Binková – Markéta Křížová, Cesty do zámoří nejen ve znamení kříže

Simona Binková – Markéta Křížová, Nový svět ve světle hmotné kultury českých zemí

VI. REZIDENCE A DVORY HABSBURKŮ

Jaroslava Hausenblasová, Pozdně středověká tradice burgundského a španělského dvorského ceremoniálu

Jiří Hrbek, Ceremoniál, etiketa, ceremoniální věda

Petr Fidler, Proměna rezidencí – Vídeň a Praha

Petr Fidler, Letní rezidence Habsburků

Petr Fidler, Rezidence v Innsbrucku, Linci a Štýrském Hradci

Jaroslava Hausenblasová, Dvory Ferdinanda I. a Maxmiliána II.

Jaroslava Hausenblasová, Dvůr Rudolfa II. mezi Vídní a Prahou

Mark Hengerer, Dvory Ferdinanda II. a Ferdinanda III.

Rostislav Smíšek, Dvůr Leopolda I.

Petra Vokáčová – Irena Veselá, Dvory Josefa I. a Karla VI.

Beatrix Bastl, Dvory manželek habsburských panovníků

Beatrix Bastl, Dvory habsburských arcikněžen a arciknížat

Iveta Coufalová, Rezidence habsburských místodržitelů v Bruselu

Vít Vlnas, Rezidence a dvory habsburských místokrálů v Neapolsku a guvernérů v Milánsku

Rostislav Smíšek, Nátlakové skupiny a frakce na císařském dvoře

Rostislav Smíšek, Gesta a konflikty v ceremoniálu dvorské společnosti

Beatrix Bastl, Kariéry a svatební strategie dvořanů a dvorních dam

Beatrix Bastl, Oděvní móda na habsburských dvorech

Václav Bůžek – Rostislav Smíšek – Petra Vokáčová, Šlechta ze zemí Koruny české na habsburských dvorech

Václav Bůžek – Rostislav Smíšek – Petra Vokáčová, Císařská rezidence a dvůr ve Vídni očima šlechty ze zemí Koruny české

Eduard Maur, Komorní panství v Čechách

Petr Fidler, Karlštejn – uvadající symbol české státnosti

Pavel Král – Petra Vokáčová, Návštěvy habsburských panovníků na venkovských sídlech šlechty

Josef Hrdlička, Města a jejich proměny

Lenka Bobková, Léna České koruny v Římsko-německé říši – středověká tradice

Peter Rauscher, Habsburské finance

VII. RITUÁLY, CEREMONIÁLY A KAŽDODENNOST NA HABSBURSKÝCH DVORECH

Jiří Hrbek, Insignie – symboly vlády a moci

Václav Bůžek – Rostislav Smíšek – Petra Vokáčová, Císařský dvůr na cestách

Václav Bůžek – Rostislav Smíšek, Císařské korunovace

Jiří Hrbek – Géza Pálffy, České a uherské královské korunovace

Jiří Hrbek – Géza Pálffy, Korunovace českých a uherských královen

Václav Bůžek – Rostislav Smíšek, Slavnostní vjezdy císařů do říšských měst

Jiří Kubeš, Slavnostní vjezdy císařských velvyslanců a jejich veřejné audience

Rostislav Smíšek, Holdování dědičných rakouských zemí nově nastupujícím panovníkům

Mlada Holá, Holdovací cesty panovníků do vedlejších zemí Koruny české

Markus Gerstmeier – Anton Schindling,  Každodennost říšských sněmů – Augšpurk, Norimberk, Řezno

Jiří David, Každodennost zemských sněmů – Budyšín, Brno, Olomouc, Praha, Vratislav, Zhořelec

Miroslav Žitný, Každodennost válečných tažení

Jiří Kubeš, Každodenní život císařských diplomatů

Václav Bůžek – Rostislav Smíšek, Zábavého křížey na habsburských dvorech

Pavel Marek, Řád zlatého rouna a jiné rytířské řády

Rostislav Smíšek, Slavnosti Řádu hvězdového kříže

Josef Hrdlička, Jídelníček habsburských slavností

Jiří Mikulec, Uctívání ostatků svatých a Pietas Austriaca

Jiří Mikulec, Náboženské poutě Habsburků do Mariazell, Altöttingu a Staré Boleslavi

Rostislav Smíšek – Irena Veselá, Sňatky a svatební slavnosti Habsburků

Beatrix Bastl, Křtiny, výchova a vychovatelé habsburských dětí

Václav Bůžek – Rostislav Smíšek, Pohřby Habsburků

Petr Fidler, Habsburská mauzolea

Beatrix Bastl,  Osudy habsburských vdov

Friedrich Polleroß, Projevy císařské reprezentace Habsburků ve sbírkách a portrétech

Rostislav Smíšek, Habsburkové v alegorické řeči soudobých panegyriků

VIII. PRAHA RUDOLFA II.

Pavel Marek, Osobnost Rudolfa II. ve svědectvích dobových pozorovatelů

Václav Bůžek, Tajná rada

Miroslav Žitný, Dvorská válečná rada v habsburských válkách proti Turkům

Václav Bůžek, Vrchní komorní služebníci

Jaroslava Hausenblasová, Alchymisté a jiní učenci

Jaroslava Hausenblasová, Lékaři

Jaroslava Hausenblasová, Výtvarní a hudební umělci

Jaroslava Hausenblasová, Ubytovací možnosti

Václav Ledvinka, Dvorští kupci a obchodníci

Ivana Čornejová, Církevní řády

Ivo Cerman, Židé

Ivana Čornejová, Karolinum a Klementinum

Václav Ledvinka, Život zemskýcha  dvorských úředníků v pražských palácích

Tomáš Černušák, Vyslanci Apoštolského stolce

Pavel Marek, Španělští vyslanci

Pavel Marek, Vyslanci států z Apeninského poloostrova

Kateřina Pražáková, Císařská rezidence Rudolfa II. ve zpravodajské síti říšského města Norimberk

Kateřina Pražáková, Diplomatická poselstva ruského cara, perského šáha a tureckého sultána

IX. VÍDEŇ LEOPOLDA I.

Rostislav Smíšek, Leopold I. očima soudobých pozorovatelů

Rostislav Smíšek, Leopold I. a jeho důvěrníci v osobní korespondenci císaře

Josef Hrdlička, Bez kariéry u císařského dvora

Mark Hengerer – Rostislav Smíšek, Tajná rada, její vývoj a vznik tajné konference

Mark Hengerer – Rostislav Smíšek, Komorníci

Mark Hengerer – Rostislav Smíšek, Říšská dvorská rada

Miroslav Žitný, Dvorská válečná rada a velitelé císařských vojsk

Mark Hengerer – Rostislav Smíšek, Dvorská komora a císařští obchodníci

Jiří Mikulec, Duchovní, zpovědníci, biskupové a církevní řády

Margarete Wagner, Knihovníci, historioci a literáti

Petr Fidler, Výtvarní umělci, architekti, sochaři

Irena Veselá, Dvorská kapela, hudební skladatelé, zpěváci

Jiří Kubeš, Diplomaté ve službách barokních Habsburků

Jiří Kubeš, Ubytovací možnosti dvořanů

Rostislav Smíšek, Každodenní život šlechtických paláců

Pavel Marek – Rostislav Smíšek, Španělé v metropoli na Dunaji

Rostislav Smíšek, Obraz dvora Leopolda I. v relacích zahraničních vyslanců

Rostislav Smíšek – Irena Veselá, Dvůr Leopolda I. ve světle slavností u příležitosti jeho sňatku s Markétou Terezou

Kateřina Pražáková, Poslové mezi ruskými cary a Leopoldem I.

Rostislav Smíšek, Návštěva ruského cara Petra I. ve Vídni

Kateřina Pražáková, Turecká a tatarská poselstva

Rostislav Smíšek, Vienna gloriosa? Vídeň na přelomu 17. a 18. století očima zahraničních návštěvníků

X. PAMĚŤ HABSBURSKÉ DOBY

Petr Fidler, Císařské a španělské sály

Kateřina Pražáková, Obrazy Habsburků v protestantské propagandě

Josef Hrdlička, Portréty Habsburků v měšťanských domácnostech

Jaroslav Dibelka – Josef Hrdlička, Obraz habsburského panovníka v očích měšťanů a venkovanů

Jitka Rauchová, Habsburkové zlatého věku v literárních, divadelních a filmových dílech

Jitka Rauchová, Habsburkové „doby temna“ v literárních, divadelních a filmových dílech

Jitka Rauchová, Švédové, Valdštejn a Bílá hora – literární, filmové a divadelní ztvárnění s vlastní dynamikou

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/habsburkove-i-15261740-ve-stredoevropske-monarchii/

 

K předchozím svazkům řady:

http://stavitele-katedral.cz/praha-rod-premyslovcu-se-dockal-prvni-komplexni-monografie/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-vysel-druhy-svazek-edice-ceske-panovnicke-dynastie-reprezentativni-publikace-o-lucemburcich/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-husitske-stoleti-%E2%80%93-treti-svazek-edicni-rady-ceske-vladnouci-dynastie-nakladatelstvi-lidove-noviny/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-habsburkove-1740-1918-vznikani-obcanske-spolecnosti%E2%80%93-novy-svazek-z-rady-ceske-panovnicke-dynastie-nln/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru