ikonografie detailáron

ÁRON

Patří mezi starozákonní proroky a patriarchy. Bratr Mojžíšův, první velekněz Židů (Ex 28). Zobrazován je ve vznešeném rouchu, na prsou s tzv. efodem – zlatou destičku s 12 drahými kameny ve třech řadách, na nichž jsou napsána jména 12 kmenů izraelských, s obětním zvířetem, deskami zákona, s nádobou s manou, kaditelnici a s rozkvetlou holí v ruce.

Zvláštní úloha je ve vyvolení Árona přisouzena zázračné proměně hole. Již v druhé knize Mojžíšově (Ex 7,8-13) se hůl se stala znamením vítězství Izraelitů nad Egypťany, když před faraónem ji z vůle Hospodina proměnil Mojžíš v draka, který pozřel dráčky, ve které proměnili egyptští mudrcové své hole. Hůl také vztáhl Mojžíš na vody Rudého moře, které se rozestoupily (viz MOJŽÍŠ).

Vyvolení Árona a jeho potomků ke kněžství se událo zásahem samotného Hospodina. Ten poručil Mojžíšovi (Dt 17, 16-26), aby vzal od každého předáka dvanácti kmenů Izraele hůl, označenou jeho jménem a uložil je do stanu setkávání před schránu svědectví (archa úmluvy). Mojžíš poslechl a ráno když přišel do stanu našel Áronovu hůl vypučelou, jako znamení, že si ho Hospodin přeje za velekněze.

Na iluminaci v Kodexu vyšehradském (1085, Praha NKČR) je vyobrazen Áron s rozkvetlou holí s jinými zástupci dvanácti izraelských kmenů Ve středověku mívá na vyobrazeních Áaron insignie biskupa. Velmi často bývá Áron zobrazován na obrazech založených na typologickém paralelismu.

Rozkvetlá hůl Áronova je předobrazem Neposkvrněného početí Panny Marie, jejího panenství. Nacházíme ji v rukou Árona na mariánských portálech francouzských katedrál (např. Laon, Amiens, 13. stol.), na oltáři v námětech Zvěstování Panně Marii jako lovu na jednorožce (Mistr allendorfského oltáře, 1. třetina 15. stol., Výmar Schl. mus.) či obrazech (např. deska z Ottobeuren, 1450-60) inspirovaných spisem Defensorium beatae Mariae virginis dominikána Franze von Retz .

Áronovu hůl drží na některých vyobrazeních alegorie Synagógy a vzácně se vyskytuje, zejména na zlatnických pracích 12. století (noha kříže, kol. 1150, St-Omer), Áron jako pisatel znamení tau (Ez 9, 2-4) krví beránkovou na čela spravedlivých či domů židů.

V typologii (viz TYPOLOGIE, např. nástěnná malba Jana Jiřího Etgense na stropě poutního kostela Panny Marie v Křtinách) byla prorokyně Mirijam, sestra Áronova, považována za předobraz Panny Marie, neboť po vítězství Izraelitů nad Egypťany oslavila Hospodina tancem, hrou na tamburinu a zpěvem hymnu :“Zpívejte Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil…“, podobně jako Marie opěvovala Boha zpěvem hymnu Magnificat. Podle spekulace Ruperta z Deutzu, narážejícího na podobu slov virga – proutek, virgo – panna, Panna Marie byla předzvěděna v událostech Starého zákona.

 

Zdroj:

Jan Royt, Slovník biblické ikonografie, Praha Karolinum 2006, s. 47-48

 

Foto:

Áron, sklomalba pod rozetou na severní straně příčné lodi, katedrála v Chartres (Francie), 2. nebo 3. desetiletí 13. století. Foto Peter Kováč


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru